Revisionens uppgift

Ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument

Revision har sin grund i ett behov av en lokal demokratisk kontroll för att säkerställa och se till att verksamhet som bedrivs med skattemedel, avgifter och bidrag utförs utifrån fullmäktiges mål och beslut - till givna förutsättningar, enligt gällande lagar och föreskrifter. I granskningen ingår även att bedöma om styrelse och nämnder uppfyller uppdraget att bistå kommunmedborgarna med den service och stöd, infrastruktur och säkerhet som fullmäktige beslutat.

Granskningen ska också bidra till att kommunmedborgarna får den service eller de tjänster som fullmäktige och nämnder avsett till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Revision bedrivs i enlighet med reglementet för revisorerna, kommunallagen och andra författningar om revision samt God revisionssed i kommunal verksamhet. För revision i kommunala bolag gäller också aktiebolagslagen.

Om den kommunala revisionens uppgifter

Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter. Dels att pröva (den lagstiftande uppgiften) och dels att främja (den av god redovisningssed etablerade uppgifter) den kommunala verksamheten.

Utgångspunkten för revisionens lagstiftade uppgift är de mål och den resursanvändning som kommunfullmäktige och nämnder har fattat beslut om. Granskningen skall genomföras med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma för varje nämnd och styrelse;

  • Att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt. Det vill säga att bedöma verksamhetens effektivitet, kvalitet och ändamålsenligt utifrån dess förmåga att leva upp till fullmäktiges mål och andra beslut samt efterlevnad av lagar eller föreskrifter.
  • Att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Det vill säga om verksamhetens resultat står i rimligt förhållande till de tilldelade resurser.
  • Om räkenskaper är rättvisande.
  • Om styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig (intern kontroll).

Revisorernas främjande uppgifter innebär att revisorerna genom sin granskning ska vara stödjande och bidra till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet.

Revisorerna granskar kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Utsedda lekmannarevisorer granskar verksamheten i de kommunala bolagen. Granskningarna utförs enligt gällande lagar, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente.

Granskningsresultaten överlämnas löpande till kommunfullmäktige för kännedom och debatt. Revisorerna kan också väcka ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Om lekmannarevision i bolag

Lekmannarevisorernas uppdrag framgår av Aktiebolagens 10 kapitel, Allmän och särskild granskning. Där anges att "lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna ska varje år efter fullgjord granskning avlämna en egen granskningsrapport till Årsstämman. Med tanke på att lekmannarevisorerna uppdrag inom vissa områden sammanfaller med den auktoriserade revisorns uppdrag krävs att hela revisionen samordnas vilket innebär att planering och avrapportering av granskningsinsatser sker samordnad med den auktoriserade revisorn.

Lekmannarevisorerna biträdas av sakkunniga som de enligt kommunallagen själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

Revisionsberättelse

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse som underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning. I revisionsberättelsen framgår om revisorerna föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen och nämnderna ansvarsfrihet eller inte. Revisionsberättelsen publiceras i kommunens årsredovisning.

Så utses revisorerna

Uddevalla kommun har nio revisorer som utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens bolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt fall.

Förslag på sidor