Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp/extraordinärt stöd är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn/elever som har omfattande stödbehov och det ska vara fråga om extraordinära stödåtgärder.

De extraordinära stödåtgärderna omfattar individens hela verksamhetsdag (förskola, skola, fritidshem). De extraordinära stödåtgärderna ska väsentligt avvika från de resurser som ges inom ramen för det stöd som förskolan/skolan är skyldig att tillhandahålla genom grundbeloppet. Om statsbidrag eller strukturbidrag utgår kan inte tilläggsbelopp/extraordinärt stöd utgå för samma behov.

I övrigt skall kriterierna A-D nedan vara uppfyllda;

A. Insatser i annan form har visats sig otillräckliga

B. Har extraordinärt stödbehov enligt någon av målgrupperna

C. Har ett behov som är omfattande eller mycket omfattande

D. Återredovisning av tidigare insatser med stöd av tilläggsbelopp/extraordinärt stöd har uppfyllts

 

Grafik som visar att tilläggsbeloppet ska bara användas till extraordinära insatser. Grundbeloppet ska täcka alla andra stödinsatser.

Behovet måste sträcka sig utanför de åtgärder som är definierade i 3 kap. skollagen. För att tilläggsbelopp/extraordinärt stöd ska komma ifråga ska processen särskilt stöd vara uttömd, i enlighet med infogad figur. Det extraordinära stödet ska beskrivas i handlingsplan/åtgärdsprogram.

Ansökningsförfarandet

  • Ansökan görs i Prorenata för kommunala enheter. Fristående enheter använder digitalt kontaktformulär. Den ska undertecknas av rektor.
  • Ansökan skall normalt göras och vara inlämnad för hösttermin den 10 maj och för vårtermin den 30 oktober.
  • Ansökan kan i övrigt göras löpande för nytillkomna barn och elever
  • Ansökan kan enbart göras för individer som är folkbokförda i Uddevalla kommun.

Beslut och överklagan

  • Beslut meddelas när ansökan har behandlats och gäller i normalfallet för helår.
  • Återredovisning av genomförda åtgärder ska senast lämnas i samband med ny ansökan.
  • Inga retroaktiva beslut fattas om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd (ansökningsdatum gäller)
  • Om individ som har beslut om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd byter huvudman, enhet eller folkbokföringskommun upphör beslutet. Huvudmannen/rektor är skyldig att informera Uddevalla kommun när ett barn/elev slutar i verksamheten eller får ändrad vistelsetid.
  • Fristående enheter kan överklaga kommunens beslut. Tillsammans med beslutet lämnas information om hur överklagan kan göras.

Ansökan för barn/elev med skyddade personuppgifter

Om ansökan görs för barn/elev med skyddade personuppgifter ska inte namn och personnummer anges i ansökan.

I fältet Namn på berörd anges ”Skyddade personuppgifter”. I fältet ”Personnummer på berörd” skrivs enbart födelsedata följt av XXXX (ÅÅMMDD-XXXX). Personuppgifter i text och bifogade underlag ska i möjligaste mån undvikas.

Komplettering av inlämnad ansökan

Om du behöver komplettera en redan inlämnad ansökan kan du göra det via ett formulär. OBS! detta gäller bara för komplettering av redan inskickad, ännu ej hanterad ansökan.

Förslag på sidor