Samverkan skola och näringsliv

Gymnasial lärlingsutbildning är ett företagsförlagt utbildningsalternativ av gymnasiets yrkesprogram som blir allt mer populär. Utbildningsformen bygger på ett samarbete mellan skola och näringsliv. Den syftar till att ge eleven en möjlighet att komma ut i verkligheten under sin utbildningstid och ge företag en möjlighet att vara med och forma framtida arbetskraft.

Kort bakgrund

Gymnasial lärlingsutbildning är en nationell satsning vars syfte är att höja yrkesutbildningens kvalitet och öka elevernas anställningsbarhet.

Dagens gymnasiala lärlingsprogram startade som en treårig försöksverksamhet år 2008. Cirka 5000 elever gavs då möjlighet att läsa sin treåriga gymnasieutbildning genom att göra minst halva utbildningstiden på en arbetsplats. Resultaten var mycket positiva och från och med 2011 är lärlingsutbildningen en permanent utbildningsväg i den svenska gymnasieskolan.

Utbildningen för dagens gymnasiala lärlingar innebär att eleverna läser samma kurser som en elev som går motsvarande skolförlagt program. Skillnaden ligger i att drygt halva skoltiden är förlagd som praktik på ett företag. Detta innebär att det också är på sin praktik som lärlingseleven genomför alla de praktiska momenten av sin yrkesutbildning.  I samspråk med en handledare på plats bedömer sedan skolans yrkeslärare elevens kunskaper och sätter betyg.

Samarbete med näringslivet A och O

En förutsättning för att lärlingsutbildningarna skall kunna genomföras är att vi kan erbjuda bra, pålitliga praktikplatser. Här är samarbetet mellan skola och näringsliv A och O. Vi arbetar därför ständigt med att utöka vårat kontaktnät med företag i aktuella branscher i vårt upptagningsområde. Bland annat genom våra lokala programråd där representanter från skola och yrkeslivet i de olika branscherna träffas för att diskutera yrkesprogrammens innehåll och utveckling två gånger/läsår.

Vårt behov av praktikplatser ökar stadigt och vi välkomnar alla som är intresserade av att veta mer om att ta emot en lärling att höra av sig.

Skicka ett mail till synnove.alfredsson@uddevalla.se

Regelbundna programråd

När en betydande del av utbildningen förläggs till ett företag finns det behov av att formalisera samverkan mellan skola och arbetsliv. Varje yrkesprogram har därför både ett nationellt och ett lokalt programråd. Detta är ett diskussionsforum sammansatt av yrkeslärare, elever, rektor samt representanter för branscherna och här i Uddevalla träffas råden en gång per termin. Parterna i programrådet har engagemang i och kunskap om sitt yrkesområde vilket gör att kvaliteten på den arbetsplatsförlagda delen garanteras.

I programrådet diskuteras bland annat utbildningens kvalitet, synpunkter från elever och handledare, företagens möjligheter att ta emot elever samt branschens utveckling och framtid. Programrådets roll och syfte är att:

• medverka till att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv

• bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet

• ordna platser för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen

• bedöma kvaliteten på utbildningen

• bedöma vilka karaktärsämnen eller delar av karaktärsämnen som bör läsas i skolan

• medverka vid uppföljning och utvärdering

Handledarutbildning

Alla företag som tar emot en lärling eller praktikant för APL (arbetsplatsförlagt lärande) erbjuds en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Denna ger företaget en inblick i skolans arbetssätt och skolan en insikt i arbetslivet och det som efterfrågas i våra yrkesutbildningar. Under utbildningarna har vi också möjlighet att lyfta aktuella frågor, både från skolan och arbetsplatsen, och diskutera den med andra handledare från olika branscher.

Förslag på sidor