Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Gymnasieelever på skola i Uddevalla behöver inte ansöka om busskort. Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor kommer du att få ett busskort som du kvitterar ut på respektive skola.

Elev som går i skola i annan kommun

Gymnasieelever som valt en skola i annan kommun ska skicka in ansökan i god tid före skolstart, via e-tjänsten, om busskort önskas. Busskortet skickas till hemadressen eller enligt överenskommelse, kvitteras ut på Gymnasiekontoret på Margretegärdeskolan i Uddevalla.

Vem har rätt till stöd för dagliga resor

  • Du skall ha rätt till studiestöd (studera på heltid) enligt studiestödslagen
  • Du måste vara under 20 år
  • Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen skall vara minst 6 km. För elever i anpassad gymnasieskola gäller minst 5 km.
  • Du får inte ha beviljats annan ersättning för boende eller resor 

Busskort/kontantstöd

Stödet kan bestå av busskort eller kontantstöd. Kontantstöd utgår motsvarande nettokostnaden för aktuellt busskort. Ansökan om kontantsstöd måste lämnas i god tid före skolstart, via e-tjänsten på Uddevalla.se, då byte av busskort och kontant ersättning inte kan ske under läsåret. Lämnas ingen ansökan beställs busskort per automatik.

Byte av skola/utbildning 

Om eleven byter skola från en utbildningsenhet till en annan och avståndsreglerna fortfarande är uppfyllda får eleven behålla busskortet/kontantstöd.

Studieavbrott eller ändrad folkbokföringsadress 

Om förändringen påverkar elevens rätt till ovanstående stöd skall ändringen meddelas till gymnasiekontoret senast dagen efter. Återlämnas inte busskort omgående kommer återkrav att ställas genom fakturering för ej utnyttjad del av busskortet och i förskott utbetalt resebidrag eller inackorderingstillägg + exp. avgift på 300 kr.

Färdtjänst, olycksfall och tillfälliga funktionshinder 

Elev som uppfyller avståndsreglerna och är färdtjänstberättigad, på grund av handikapp inte kan utnyttja kollektivtrafiken kan ansöka om kontantersättning.

Tillfälliga funktionshinder innebär inte att eleven har rätt till stöd för dagliga resor.

Förlorat busskort

Busskortet är en värdehandling som eleven ska vara aktsam om. Har eleven glömt eller förlorat sitt busskort eller missar transporten får eleven själv svara för eventuella extra kostnader. 

Ett förlorat busskort ska omedelbart anmälas, via e-tjänsten, så att det gamla kan spärras och ett nytt kan beställas. Kostnaden för ett ersättningskort är 150 kronor som faktureras eleven eller vårdnadshavare.

Defekt busskort 

Defekt busskort ska överlämnas till chauffören alternativt till handläggare på gymnasiekontoret. Eleven får ett kvitto från chauffören som gäller som färdebevis i sju dagar eller ett tillfälligt busskort från handläggaren. Amnälning görs via e-tjänsten.

Busskortets giltighet

Måndag-fredag hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt.

Vad gäller vid lov och skolstart?

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september.  Spara busskortet till nästkommande hösttermin. 

Bussturer

Många bussturer följer den kommunala skolans lästårstider. Det betyder att trafiken kan vara reducerad eller inställd de dagar när eleverna i den kommunala skolan är lediga. Varje elev måste själv kontrollera vad som gäller för den buss som eleven normalt åker med. 

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor