Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Elever i gymnasieskolan har enligt vissa villkor rätt till kostnadsfria elevresor till/från sin gymnasieskola. För elever som går i anpassad gymnasieskola kan de i stället ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Elevens behov av elevresa till/från skolan kan uppfyllas på olika sätt:

  • resor med skolbuss
  • skolkort för resor med allmän kollektivtrafik
  • resor med skoltaxi (endast anpassad gymnasieskola)
  • kombination av flera färdmedel

Gymnasieelever som går på en skola i Uddevalla behöver inte ansöka om busskort. Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor kommer du att få ett busskort som du kvitterar ut på respektive skola. Uddevalla kommun gör en bedömning av vilken form av färdmedel som lämpar sig för respektive elev.

För elever i anpassade gymnasieskolan kommer en ansökan behöva göras inför varje nytt läsår i kommunens e-tjänst. Ansökan behöver lämnas in så snart som möjligt efter besked om att eleven har plats i anpassade gymnasieskolan för att garantera att skolskjutsen är i gång i samband med terminsstarten.

Elev som går i skola i annan kommun

Gymnasieelever som valt en skola i annan kommun ska skicka in ansökan i god tid före skolstart, via e-tjänsten, om busskort önskas. Busskortet skickas till hemadressen eller, efter överenskommelse, kvitteras ut på Gymnasiekontoret i Sinclairhuset, Uddevalla.

Vem har rätt till stöd för dagliga resor?

  • Du skall ha rätt till studiestöd (studera på heltid) enligt studiestödslagen
  • Du måste vara under 20 år
  • Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen skall vara minst 6 km. För elever i anpassad gymnasieskola gäller minst 5 km.
  • Du får inte ha beviljats annan ersättning för boende eller resor

Former av färdbevis & kontantstöd

Stödet kan bestå av färdbevis för skolbuss, busskort för resa med kollektivtrafik eller kontantstöd. Kontantstöd utgår motsvarande nettokostnaden för aktuellt busskort. Ansökan om kontantstöd måste lämnas i god tid före skolstart, via e-tjänsten på Uddevalla.se, då byte av busskort och kontant ersättning inte kan ske under läsåret. Lämnas ingen ansökan beställs busskort per automatik.

Byte av skola/utbildning

Om eleven byter skola från en utbildningsenhet till en annan och avståndsreglerna fortfarande är uppfyllda får eleven behålla busskortet/kontantstöd.

Studieavbrott eller ändrad folkbokföringsadress

Om förändringen påverkar elevens rätt till ovanstående stöd skall ändringen meddelas till gymnasiekontoret senast dagen efter. Återlämnas inte busskort omgående kommer återkrav att ställas genom fakturering för ej utnyttjad del av busskortet och i förskott utbetalt resebidrag eller inackorderingstillägg + expeditionsavgift på 300 kr.

Färdtjänst, olycksfall och tillfälliga funktionshinder

Elev som uppfyller avståndsreglerna och är färdtjänstberättigad, på grund av handikapp inte kan utnyttja kollektivtrafiken kan ansöka om kontantersättning.

Tillfälliga funktionshinder innebär inte att eleven har rätt till stöd för dagliga resor.

Förlorat busskort

Busskortet är en värdehandling som eleven ska vara aktsam om. Har eleven glömt eller förlorat sitt busskort eller missar transporten får eleven själv svara för eventuella extra kostnader.

Ett förlorat busskort ska omedelbart anmälas, via e-tjänsten, så att det gamla kan spärras och ett nytt kan beställas. Kostnaden för ett ersättningskort är 150 kronor som faktureras eleven eller vårdnadshavare.

Defekt busskort

Defekt busskort ska överlämnas till handläggare på gymnasiekontoret. Eleven ett tillfälligt busskort från handläggaren som gäller under ett begränsat antal dagar. Anmälning görs via e-tjänsten.

Busskort genom Västtrafik

Måndag-fredag hela läsåret förutom under jul- och sommarlov. Kortet är personligt.

Färdbevis skolbuss

I det fall att eleven beviljas elevresa helt eller delvis med skolbuss används en QR-kod som färdbevis i stället för busskort. QR-koden är personlig och berättigar till resa med skolbussen under de tider som framgår av beslutet om elevresa som skickas ut i samband med skolstart.

Vad gäller vid lov och skolstart?

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller Västtrafiks busskort helgfria vardagar. Busskortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september. Spara busskortet till nästkommande hösttermin.

Bussturer med kollektivtrafik

Många av bussturerna i kollektivtrafiken följer den kommunala skolans lästårstider. Det betyder att trafiken kan vara reducerad eller inställd de dagar när eleverna i den kommunala skolan är lediga. Varje elev måste själv kontrollera vad som gäller för den buss som eleven normalt åker med.

Om mitt barn behöver tillfällig skolskjuts vid skada, vad gör jag?

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag ansöka om ersättning för resor. Mer information hittar du på kommunens webbsida Olycksfallsförsäkring - Uddevalla kommun

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt

Vid frågor om elevresor kontakta handläggare genom att maila till elevresor@uddevalla.se

Förslag på sidor