Planprocessen

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner upprättas i flera olika steg beroende på omfattning och innehåll i planen.

Detaljplanen kan föregås av ett planprogram om den inte har stöd i översiktsplanen eller om det är nödvändigt med berördas kunskap och synpunkter på underlaget tidigt i processen.  

Du kan påverka

Du kan utifrån kommunens planhandlingar säga vad du tycker om förslaget till detaljplan under skedena samråd och granskning.

Samråd

Samrådet genomförs för att alla som har kunskap om området ska ha möjlighet att säga vad de tycker. Både allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter. Om du till exempel är granne till området så har du rätt att lämna synpunkter. Är man berörd av planområdet kallas man för sakägare.

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag. Detta ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna påverkat planförslaget. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. När en ny plan finns att granska så kan du läsa om detta i lokaltidningarna. Du kan ta del av handlingarna här på kommunens hemsida och i kommunhusets entré.

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av eventuella synpunkter som kommer in i granskningen. Därefter sammanställs ett granskningsutlåtande med alla synpunkter och kommunens svar på synpunkterna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Överklaga

Om du är sakägare, påverkas negativt av en detaljplan och tidigare i processen har lämnat in skriftliga synpunkter har du även rätt att överklaga planen inom tre veckor efter att den antagits och beslutet tillkännagetts av kommunen.

Olika typer av planprocesser

Begränsat standardförfarande

För att ett begränsat standardförfarande ska var ett alternativ behöver:

  • Förutsättningarna för standardförfarande vara uppfyllt
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen
Planprocessen

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Planprocessen i nästa steg

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas när förslaget till detaljplan:

  • Inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse, eller
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan
Planprocessen vid laga kraft

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00