Planprocessen

Detaljplaner upprättas i flera olika steg beroende på omfattning och innehåll i planen. Här kan du se hur en detaljplan tas fram, steg för steg.

Delar i detaljplanprocessen, steg för steg

Detaljplanen kan föregås av ett planprogram om den inte har stöd i översiktsplanen eller om det är nödvändigt med berördas kunskap och synpunkter på underlaget tidigt i processen.

Samrådet genomförs för att alla som har kunskap om området ska ha möjlighet att säga vad de tycker. Både allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter. Om du till exempel är granne till området så har du rätt att lämna synpunkter. Är man berörd av planområdet kallas man för sakägare.

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag. Detta ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna påverkat planförslaget. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. Du kan ta del av handlingarna här på kommunens hemsida och i kommunhusets entré.

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av eventuella synpunkter som kommer in i granskningen. Därefter sammanställs ett granskningsutlåtande med alla synpunkter och kommunens svar på synpunkterna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Om du är sakägare, påverkas negativt av en detaljplan och tidigare i processen har lämnat in skriftliga synpunkter har du även rätt att överklaga planen inom tre veckor efter att den antagits och beslutet tillkännagetts av kommunen.

Du kan påverka!

Du kan utifrån kommunens planhandlingar säga vad du tycker om förslaget till detaljplan flera gånger under en detaljplaneprocess.
Läs mer om hur du kan påverka>>

Olika typer av planprocesser

Begränsat standardförfarande

För att ett begränsat standardförfarande ska var ett alternativ behöver:

  • Förutsättningarna för standardförfarande vara uppfyllt
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen
PlanprocessenFörstora bilden

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Planprocessen i nästa stegFörstora bilden

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas när förslaget till detaljplan:

  • Inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse, eller
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan
Planprocessen vid laga kraftFörstora bilden

Förslag på sidor