Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vattnet. Man kan göra fördjupningar av översiktsplanen för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Uddevalla kommun finns en "fördjupning" för staden Uddevalla och för Ljungskile. Uddevalla har även en så kallad tematisk tillägg till översiktsplanen, som är kommunens vindbruksplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

I Uddevalla finns en kommuntäckande översiktsplan samt en för staden Uddevalla och en för Ljungskile. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs 2010, uppföljning och revidering av översiktsplanen sker under varje mandatperiod. Nu pågår arbete med en ny översiktsplan.

Kontakt

Amanda Windeman, översiktsplanerare

+46 522‑69 61 41

amanda.windeman@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00