Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vattnet.

Man kan göra fördjupningar av översiktsplanen för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Uddevalla kommun finns en "fördjupning" för Uddevalla centralort och en för Ljungskile tätort. Uddevalla har även ett så kallat tematisk tillägg till översiktsplanen, som är kommunens vindbruksplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

I Uddevalla finns en kommuntäckande översiktsplan samt en fördjupning för Uddevalla centralort och en fördjupning för Ljungskile tätort. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs 2022.

Läs mer om kommunens nuvarande översiktsplan>>

För att hålla kommunens översiktsplanering aktuell tar vi fram en planeringsstrategi efter varje  val. I planeringsstrategin görs en politisk helhetsbedömning av den gällande översiktsplanen. På så sätt säkerställer vi att vår översiktsplanering ger uttryck för den politiska viljeinriktningen under aktuell mandatperiod.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor