Underlag för planering

Här kan du hitta flera av de dokument som utgör underlag i olika frågor när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner. Detta är dokument som kommunen tidigare fattat beslut om och som styr utvecklingen inom vissa teman när vi fortsätter planeringen för användning av mark och vatten.

Bostadsplanering

Bostadsförsörjningsprogram

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen

Genomförandeplan för bostadsförsörjningen

Energi

Energiplan

Vindkraft

Friluftsliv

Hållbart friluftsliv

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram för Ljungskile

Gestaltningsprogram för Uddevalla

Naturvård

Rapport över naturvärden i Uddevalla

Samhällsbyggnadsstrategi

Samhällsbyggnadsstrategi i Uddevalla kommun

Trafik/Parkering

Riktlinjer för parkering och parkeringstal

Vatten och avlopp

VA-planering i Uddevalla

Översvämning

Översvämningsutredning


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00