Detaljplaner, områdesbestämmelser

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen är en uppgörelse mellan kommunen och markägaren om vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas.

Detaljplanen anger också lämpliga ytor för rättigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningar. Den kan omfatta ett par kvarter eller några fastigheter och gäller tills den ändras eller upphävs.

Detaljplanen styr till exempel:

  • Hur mark- och vattenområden får användas
  • Hur bebyggelsen ska utformas och placeras
  • Hur stora och höga husen får vara
  • Vilket avstånd det ska vara från hus till tomtgräns

När en ny detaljplan ska tas fram samråder kommunen med Länsstyrelsen och de som berörs av planen.

Du som vill genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan, kan begära ett planbesked. Kostnader för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa och det är kommunstyrelsen som tar beslut om ett planbesked.

Ansök om planbesked>>

Förslag på sidor