Så kan du påverka

I planprocessen som också är en demokratisk process finns möjligheter att lämna synpunkter enligt plan- och bygglagen (PBL). Det ger dig som är berörd möjlighet att påverka i planarbetet.

Alla berörda ska få en möjlighet att ge synpunkter på en plans utformning och genomförande. De som räknas som berörda av en planprocess brukar vara fastighetsägare och boende inom planområdet och i anslutning till planområdet. Utöver privatpersoner får även länsstyrelsen, statliga myndigheter och andra organisationer vara med och komma med synpunkter.

Synpunkter på ett planärende kan lämnas flera gånger.

  • Under programsamråd, till exempel om platsen är lämplig
  • Under detaljplanesamråd, till exempel utformningsfrågor av området som antal våningar och internt vägnät
  • Vid granskningsutställning. Du kan se om dina synpunkter blivit tillgodosedda, om inte har du nu en ny möjlighet till att påverka

Vid samråd om planprogram, programsamråd, är det extra viktigt att ge synpunkter på förslaget. Förslaget är fortfarande i ett tidigt skede och det finns goda möjligheter att bearbeta det.

Förslag på sidor