Logoped

Logopeden bidrar i elevhälsan med kompetens inom områdena kommunikation, språk och tal. Arbetet är inriktat på insatser som främjar goda lärmiljöer för elever med kommunikativa nedsättningar, språkstörning och/eller talstörning. Insatserna riktar sig i huvudsak till grundskola och grundsärskola.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker på organisationsnivå och gruppnivå genom kompetenshöjning och konsultation till bland annat klasslärare samt annan berörd personal inom skolan. Samarbete finns med övriga professioner i elevhälsan samt i vissa fall även med externa aktörer till exempel Logopedmottagning eller habiliteringens logoped.

I logopedens arbete ingår även att på individnivå genomföra utredningar av elevers kommunikations- och/eller språkförmåga samt att i samverkan med övrig elevhälsa och vårdnadshavare stötta elever och lärare.

Kontakt med logoped i elevhälsan går genom skolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00