Logoped

Språket är vårt främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära, därför är språket av stor betydelse för kunskapsutvecklingen i alla skolämnen. Att kunna behärska språket i undervisningen innebär att en elev i både tal och skrift kan förstå och uttrycka ämnets begrepp, centrala tankegångar, känslor som ämnet väcker, fakta och åsikter. En del elever har av olika anledningar svårt att tillägna sig undervisningen. För vissa beror det på att de språkliga förutsättningar eleven besitter inte är tillräckliga för att motsvara de krav som undervisningen ställer på språket. Eleven kan då hamna i så kallad språklig sårbarhet.

Logopederna i elevhälsan bidrar med kompetens inom områdena kommunikation, språk och tal. Arbetet är inriktat på att, i samverkan med pedagoger och annan skolpersonal, främja goda lärmiljöer för elever med kommunikativa nedsättningar, språkstörning/DLD och/eller talstörning samt att förebygga språklig sårbarhet.

Logopederna i elevhälsans uppdrag riktar sig mot grundskolans och anpassade grundskolans verksamheter. Insatserna sker på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå genom främst föreläsning, konsultation och klassrumsobservation. Samarbete sker med övriga professioner i elevhälsan samt i vissa fall även med externa aktörer till exempel logopedmottagning eller logoped inom habilitering.

Insatser av elevhälsans logoped initieras av skolan.

Om en elev eller vårdnadshavare önskar stöd eller rådgivning av logoped hänvisas dessa frågor till logoped inom landstingets regi.

Förslag på sidor