Lantmäteriarkivet

Alla lantmäteriförrättningar och detaljplaner inom Uddevalla kommun är digitala och går att se via det digitala arkivet Arken.

Digitala arkivet Arken

Samtliga lantmäteriförrättningar och detaljplaner inom Uddevalla kommun är skannade och åtkomlig via ARKEN. Du är välkommen att titta på scannade handlingar och köpa utskrifter.

Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta och/eller i handlingar och arkiveras för all framtid i en förrättningsakt. Alla förrättningar som har genomförts i landets fastigheter alltsedan mitten på 1700-talet har arkiverats hos lantmäterimyndigheterna.

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter. Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

På lantmäteriets hemsida kan du titta på lantmäterihandlingar fram till 1928.

Förslag på sidor