Almsjuka och återplantering av träd

Ungefär 350-400 träd har drabbats av almsjuka i södra Uddevalla. Almsjuka orsakas av en svamp som angriper almen och svampens sporer kan lätt spridas till nya träd via en skalbagge, almsplintborren. Nu pågår ett arbete med att ta ned smittade almar på kommunens mark, samt återplantering av träd där alléer måste tas ned.

Nedtagning av en sjuk alm i Uddevalla.

Nedtagning av en sjuk alm i Uddevalla.

Almsjukan orsakar blockering av vattentransporten i trädet, vilket gör att almen på kort tid, inom några månader upp till två år, vissnar och dör. Svampsporerna i angripna träd sprider sig ned i rotsystemen och kan även smitta andra träd via rotkontakt med andra almar. Almsplintborren lägger ägg i skadade, nyligen döda eller nedhuggna träd. När skalbaggarna lämnar det sjuka trädet för de med sig svampsporer till andra almar.

De första tecknen på almsjuka är att trädets krona får gula löv som faller av eller får bruna och ihoprullade löv som sitter kvar på grenarna en tid. Kronan kan också ha glesa och missfärgade löv och skott som böjer sig nedåt. 

I Uddevalla är uppskattningsvis 350-400 almar drabbade av almsjuka, i området från centrum till Gustafsberg. Även i Ljungskile är enstaka träd drabbade. En del av dessa sjuka eller döda almar kommer att sågas ned, där de utgör en risk eller fara för allmänheten. Där almar tas bort i alléer kommer återplantering att ske.

Alm är ett rödlistat träd, som är värdefullt för den biologiska mångfalden. Även trädrester från gamla och döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Därför kommer trädrester att lämnas kvar på en del platser där almar tagits ned, för att gynna bland annat igelkottar, fladdermöss, fåglar och insekter.

I Sverige är almsjukan spridd. Bara på Gotland sker en aktiv bekämpning av almsjukan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor