Skyddsvärda träd

I Uddevalla kommun har skyddsvärda träd kartlagts. Som skyddsvärda träd räknas jätteträd (över 1 meter i diameter), hålträd över 40 cm i diameter, gamla träd eller träd med hotade arter. Träden räknas som skyddsvärda även om de är döda.

Det finns många olika lagstiftningar som rör träd. Vad du får eller inte får göra beror på lagstiftning och situation. Grundläggande är hänsynsreglerna i miljöbalken.

Arbeten som ska anmälas

Större arbeten som väsentligt kan ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, om den inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen har sex veckor på sig att svara och har i sitt svar rätt att förelägga eller förbjuda verksamhet. Enligt Naturvårdsverkets vägledning gäller samråd också för skyddsvärda träd i tätorter och på tomtmark. Väsentlig påverkan på skyddsvärda träd kan vara:

  • Avverkning
  • Toppkapning
  • Kraftig beskärning
  • Åtgärder som ger upphov till rotskador
  • Uppförande av byggnad eller anordning inom 15 gånger stamdiametern eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en karta över spridningen av skyddsvärda träd i länet där områden med stor förekomst av skyddsvärda träd är markerade som antingen värdekärna (200 meter mellan träden) eller värdetrakt (1500 meter mellan träden). Inom värdekärnor/-trakter gäller samrådsplikt för åtgärder som avser träd som uppfyller något av kriterierna för skyddsvärda träd.

Utanför värdekärnor/-trakter gäller samrådsplikt för så kallade jätteträd (större än 1 meter i diameter) samt träd med håligheter större än 30 cm.

Kontakt

Sofia Stengavel, kommunekolog

+46 522‑69 73 11

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor