Resultat workshop och enkät

Nu är resultatet av enkäten och workshopen klar som har gjorts för att hitta förbättringsåtgärder i miljön för stadsdelarna Dalaberg och Hovhult. Flera av förslagen handlar om bättre tillgänglighet mellan och i stadsdelarna. Även att göra entréerna mer välkomnande och miljön i Dalabergs centrum trevligare att vistas i ligger högt på agendan.

Enkät

Under hösten fick boende eller personer som hade en koppling till stadsdelarna Dalaberg och Hovhult svara på en digital enkät om vad de tycker omgivningen och miljön i området. Svaren bilade sen ett underlag i den efterföljande workshopen, där man arbetade vidare med förbättringsåtgärder för området.

Resultat

Många av förslagen i enkäten från allmänheten handlade om fler och bättre lek- och idrottsplatser. Flera förslag handlade även om att förbättra säkerheten genom bättre belysning samt att skapa levande offentliga platser. Andra förslag var fler parker och grönytor med mötesplatser och aktivitetsplatser som grillplatser och utegym. Se resultatet av enkäten Pdf, 191.1 kB..

Workshop

Efter enkäten genomfördes en så kallad workshop med personer från Uddevalla kommun, föreningar och andra intresseorganisationer. Syftet med workshopen var att tillsammans identifiera platser som bör bevaras eller förbättras. Deltagarna har skapat en lista över platser som man vill ta fram ett gestaltningsförslag för. Tänkbart är att man genomför och delar upp dessa i korta,- medel,- och långsiktiga åtgärder.

Resultat

Resultatet av workshopen återfinns på de tre bilderna ovan. Den ena kartan på bild ett visar brister, den andra på bild på två visar styrkor. Den tredje på bild tre visar en tolkning av de två första och visar åtgärder som skulle kunna genomföras i ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Tillgänglighet

Kartan utgör en vision, med naturen och det offentliga rummet i fokus för att minska segration och öka den sociala gemenskapen. Flera av förslagen handlar om bättre tillgänglighet i stadsdelarna genom gång- och cykelvägar samt att skapa bättre infrastruktur mellan stadsdelar.

Röstning

För att välja ut de mest intressanta idéerna från workshopen fick deltagarna rösta. De alternativen som fick flest röster var; sammanhängande parkområde från Hovhult till Dalaberg, upprustning av lekplatser och aktivitetsytor, upprustning av Dalabergs centrum samt skapa ett landmärke av vattentornet.

Viktigt med centrum

Dalabergs centrum lyftes under workshopen som en viktig del för området. Att göra entréerna till området mer tillgängliga, synliga och välkomnande samt att med hjälp av ny offentlig möblering göra det mer trevligt att vistas där.

Läs mer om vad man kom fram till i rapporten nedan.

Läs mer om hela projektet

Rapport

Rapporten om enkäten och workshopen är både på engelska och svenska. Den andra rapporten är bara på engelska. Detta pga av att arkiteterna i projektet är från Italien. Du läser mer om projekten genom länken ovan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport enkät och workshop.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2022-12-06 15.42
Fortsättningsprocess.pdf Pdf, 27.4 MB. 27.4 MB 2022-12-06 15.34

Förslag på sidor