Bokenäs-Bua 1:16, BO 114

Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2010

Planområdet är beläget cirka 300 meter nordost om Kavlanda brygga vid Kalvöfjordens strand. Planens syfte är bland annat att säkerställa befintlig båtbrygga.

Gällande detaljplan medger att vattenområdet får utnyttjas för bad, badplats och bryggor.
Nuvarande markanvändning är inte helt i överrensstämmelse med detaljplanens bestämmelser då brygga för småbåtar har anlagts inom vattenområde avsett för bad.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna saknas.