Bokenäs kyrkomiljö, BO 111

Områdesbestämmelse vann laga kraft 8 mars 2007

Syftet med områdesbestämmelserna är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön runt Bokenäs kyrkor.

Områdesbestämmelserna föreslår därför en förhöjd bygglovsplikt så att den enskilde markägaren och kommunen ska ges möjlighet att samråda om placering och utformning av nya byggnader och andra förändringar av bebyggelsen. 

Förslag på sidor