Ammenäs 1:20, FO 114

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2010

Planområdet är beläget vid Kodammsvägen 11. Planen syftar till att möjliggöra en utökning av fastigheten med cirka 400 kvadratmeter mot öster.

På fastigheten finns ett bostadshus, en "lillstuga" samt förrådsbyggnad/friggebod. Befintliga byggnaders placering på tomten begränsar möjligheterna till att uppföra ett garage/större förråd inom befintlig tomt. Därför föreslås en utvidgning av fastigheten med cirka 400 kvadratmeter i öster (tomtens bakkant) där denna byggnad kan placeras.
Denna mark utgör så kallad parkmark i gällande byggnadsplan/ÄD-plan. Intrånget är marginellt och påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till naturmarken.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A2 Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00