Strand-Övra 1:2 med flera

Detaljplanen vann laga kraft 7 juli 2016

Syftet med tillägget till detaljplanen är att tillåta en utökning av byggrätterna i den norra delen av Bräckeområdet i syfte att underlätta helårsboende. Byggrätten föreslås utökas till en maximal byggnadsyta för huvud- och komplementbyggnad till 200 kvadratmeter, dock högst  1/5 av tomtstorleken.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

3.Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

4.Genomförandebeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

2.Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

7.Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

5.Utlåtande.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00