Frölands industriområde, HE 152

Detaljplanen vann laga kraft 12 november 2010

Planområdet är beläget cirka fem kilometer väster om Uddevalla och omfattar cirka 29 hektar. Planen avgränsas av Frölandsvägen i väster, naturområde i norr och öster samt hamnområde i söder.

Planområdet utgör i princip bergtäkten på Fröland som ligger i anslutning till befintlig hamnanläggning.
Området är sedan tidigare planlagt för industri- och hamnverksamhet och den här planens syfte är att bland annat att pröva lämpligheten av en justerad höjdsättning av marken som ger möjlighet till ett större uttag av berg inom täktområdet.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

Illustration.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåtan.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00