Kissleberg 1:4, HE 155

Detaljplanen vann laga kraft 26 maj 2011

Planområdet är beläget i Kisslebergs nordligaste del och omfattar den del av Kissleberg 1:4 som ligger mellan Kisslebergsvägen och bäcken. Tidigare låg Johannesgården där. Planens syfte är att möjliggöra 3 friliggande villor, cirka 13 gruppbyggda småhus, två separata flerbostadshus med totalt cirka 16 lägenheter, samt cirka 4 nya uthyrningsrum och en reception/kvartersgård. 

Planen kräver att trafiksäkerhetsförbättringar genomförs på Boströmsvägen och Kisslebergsvägen.
Förslaget innebär att strandskydd avses upphävas inom mindre del av planområdet och att strandskyddsdispens kommer att sökas för förändring av marknivån nära bäcken.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredog.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåtande.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00