Dalahöjdsvägen, LJ 139

Detaljplanen vann laga kraft 27 december 2012

Planområdet ligger i den norra delen av Ljungskile. Förslaget omfattar cirka 12 gruppbyggda småhus och cirka 7 nya villatomter. Alla hus ska anslutas till kommunala VA-nätet. Förslaget innehåller en ombyggnad av Dalahöjdsvägen så att lutningen minskas från dagens 16 procent till max 12 procent. Vägbanan breddas till 5 meter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00