Valåsområdet befintlig bebyggelse, LJ 130

Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2005

Planens syfte är att genom reglering av bebyggelseförutsättningarna bland annat ta tillvara områdets miljömässiga och kulturhistoriska värden.
Ett därmed sammanhängande syfte är att redovisa relevanta byggrätter, med hänsyn till dagens krav och önskemål, som ger möjlighet till en fortsatt utveckling av området.
Ett annat syfte är att underlätta och medverka till en utbyggnad av kommunal va-anslutning i hela området.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progred.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradr.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00