Valåsområdet befintlig bebyggelse, LJ 130

Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2005

Planens syfte är att genom reglering av bebyggelseförutsättningarna bland annat ta tillvara områdets miljömässiga och kulturhistoriska värden.
Ett därmed sammanhängande syfte är att redovisa relevanta byggrätter, med hänsyn till dagens krav och önskemål, som ger möjlighet till en fortsatt utveckling av området.
Ett annat syfte är att underlätta och medverka till en utbyggnad av kommunal va-anslutning i hela området.