Bikupan,1112

Detaljplanen vann laga kraft 2005-10-08

Detaljplanen för kvarteret Bikupan är klar. Plats för 7 nya villatomter.

Förslag på sidor