Björbäck 3:3

Detaljplanen vann laga kraft 26 april 2017

Industrifastighet på Björbäck 3:3 med flera

Utökning av industrimark

Det aktuella området ligger i den östra delen av Kuröds industriområde.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka industri-fastigheterna inom planområdet.

Kontakt

Förslag på sidor