Bohusgården 1:2, 1149

Detaljplanen vann laga kraft 17 september 2017

Bergsgården

Nybyggnation av flerbostadshus

Området ligger söder om Bohusgården vid foten av sluttningen upp mot befintlig bebyggelse. Området är på cirka 1 hektar och är privatägt.

Veidekke vill bygga cirka 60 bostäder på fastigheten 1:25. För att medge bostäder krävs en ny detaljplan.
Förslaget syftar till att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse på platsen

Samrådet genomfördes under tiden 9 november - 15 januari 2016 

Granskningsutställning genomfördes 7 juni - 23 augusti 2016

Förslag på sidor