Fisketången, nya bostäder

Planfakta

Projektnamn: Fisketången 1, förtätning Västra Skogslyckan
Diarienummer: PLAN.2019.3627
Arbetsnummer 649
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation:

Detaljplanens syfte är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar.

Planarbetet i korthet

  • Planbesked 2019-09-05
  • Samråd 2022-03-28 till 2022-05-08
  • Granskning 2023-07-05 till 2023-08-23
  • Detaljplanen antogs av SBN 2023-11-16, § 295
  • Beslutet att anta detaljplanen har överklagades, och handlingarna i ärendet skickades till Mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena 2024-01-08.
  • Mark- och miljödomstolens dom överklagades.
  • Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd
  • Detaljplanen vann laga kraft 2024-05-23

Förslag på sidor