Iduna 2, 3 och 4, 1147

Detaljplanen vann laga kraft 13 juni 2017

Iduna 2, 3 och 4

Anpassning av tidigare detaljplan

Planområdet ligger vid Spelmansgatan i området Elseberg.

Ett samråd har tidigare genomförts. Då området ändrats genom en utökning krävs nytt samråd.

Planens syfte är att anpassa detaljplanen med planbestämmelserna och planavgränsning till bebyggelsens befintliga utseende och tomtutbredning.

Iduna 2 ligger på så kallat A-område ”allmänt område”. Då det har förlorat sin aktualitet tas även denna fastighet med i detaljplanen.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1147Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Delutlåtande

UA1147Särsk.utlåt.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00