Kristineberg 3, ändring av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Kristineberg 3 med flera
Uppdragsledare: Frida Läckström
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Planområdet ligger på Kapelle söder om Uddevalla centrum. Planen upphäver tidigare tomtindelning för Kristineberg 3 m.fl. Ändringen får till följd att fastigheterna inte längre omfattas av fastighetsindelningsbestämmelser och möjliggör avstyckning så att varje bostadshus kan bli en egen fastighet. Stadsplanen för kvarteret Kristineberg kommer fortsatt att gälla för området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planförslaget upprättat 2019-10-17
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-17 att samråd skulle ske
  • Samråd under tiden 2019-11-20 – 2019-12-11
  • Granskning under tiden 31 januari - 14 februari
  • Beslut om antagande 2020-03-17
  • Laga kraft 2020-04-25
Detaljplanen ligger i samrådsskedet

Kontakt

Förslag på sidor