Kuröd 4:110, 1122

Detaljplanen vann laga kraft 10 mars 2010

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utöka industrifastigheten Kuröd 4:110. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra högre byggnadshöjd på befintlig industrimark.

Planområdet är beläget inom Kuröds industriområde i den östra delen av Uddevalla tätort.  Planförslaget innebär att så kallad parkmark övergår till att bli kvartersmark och att industrijärnvägsspår planeras att tas bort.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1122 beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1122 genombesk.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

UA1122 karta.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

UA1122 IllkartaA1.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1122 Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1122 Utlatand.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00