Kuröd 4:110, 1122

Detaljplanen vann laga kraft 10 mars 2010

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utöka industrifastigheten Kuröd 4:110. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra högre byggnadshöjd på befintlig industrimark.

Planområdet är beläget inom Kuröds industriområde i den östra delen av Uddevalla tätort.  Planförslaget innebär att så kallad parkmark övergår till att bli kvartersmark och att industrijärnvägsspår planeras att tas bort.

Förslag på sidor