Rydingsberg, bostäder och förskola

Planfakta

Plannamn: Rydingsberg 1 med flera
Yta: Cirka 4,5 hektar
Diarienummer: KS 2015/00564
Kommundel: Äsperöd

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation flerbostadshus och ny förskola. Detaljplanen vann laga kraft 2020-12-21

  • Planbesked beviljades 2016-04-13
  • Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2020-06-10
  • Detaljplan överklagad
  • Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena 2020-09-18
  • Beslutet har överklagats vidare till mark- och miljööverdomstolen
  • Mark och miljööverdomstolen beslutar att inte ge prövningstillstånd
  • Laga kraft 2020-12-21

Förslag på sidor