Vildvinet 18

Detaljplanen vann laga kraft 2 maj 2017

Vildvinet 18

Nybyggnation av gruppboende

Fastigheten är idag obebyggd och befinner sig i änden av en villagata.

Syftet med planen är att skapa förutsättning för en etablering av ett gruppboende. För att planen ska kunna vara flexibel beroende på vad det finns för efterfrågan vad gäller exploatering, kommer användningen på planen att vara gruppboende/förskola.

Sammanfattningsvis innebär den nya detaljplanen en ändring av den nuvarande detaljplanen från att användningen varit tänkt som förskola till att bli ett gruppboende.

Kontakt

Förslag på sidor