Vildvinet 18

Detaljplanen vann laga kraft 2 maj 2017

Vildvinet 18

Nybyggnation av gruppboende

Fastigheten är idag obebyggd och befinner sig i änden av en villagata.

Syftet med planen är att skapa förutsättning för en etablering av ett gruppboende. För att planen ska kunna vara flexibel beroende på vad det finns för efterfrågan vad gäller exploatering, kommer användningen på planen att vara gruppboende/förskola.

Sammanfattningsvis innebär den nya detaljplanen en ändring av den nuvarande detaljplanen från att användningen varit tänkt som förskola till att bli ett gruppboende.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr2.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

558_Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Särskilt utlåtande

Särskilt utlåtande2.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Vildvinet 18

Vildvinet, 1146

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00