Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Vem tar hand om dödsboet?

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken ska dödsbodelägare, det vill säga efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Det innebär bland annat att ni som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning alternativt ansöka om en dödsboanmälan.
Finns det inga arvsberättigade släktingar och den avlidne inte har skrivit något testamente är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuellt efterlevandes maka/makes tillgångar och skulder.

En bouppteckning görs vanligtvis inom tre månader efter dödsfallet. Den ska skickas in till Skatteverket inom en månad efter att den är klar. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Bouppteckning

Dödsboanmälan

Huvudprincipen när någon avlider är att en bouppteckning ska upprättas. Undantagsvis, om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.
Dödsboanmälan

Förslag på sidor