Invandring och integration

På de här sidorna kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få i Uddevalla kommun för dig som flyttat hit från ett annat land.

Det kommer många människor från andra länder till Sverige och Uddevalla. Några väljer att flytta hit frivilligt, andra tvingas hit på flykt efter risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt tidigare hemland.

Migrationsverkets roll

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd. Migrationsverket beslutar om vem som får uppehållstillstånd och därmed stanna i Sverige. Myndigheten ansvarar även för bosättning av vissa nyanlända.

Arbetsförmedlingens roll

Om en person har fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för de nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet.

Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Kommunernas roll

Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Uddevalla kommun

I Uddevalla kommun är det kommunledningskontoret och Arbetsmarknadsavdelningen som samordnar kommunens integrations- och etableringsinsatser. Det görs genom den förvaltningsövergripande samverkansgruppen SIV (samverkan, integration, verksamhet).

Exempel på verksamheter som bedrivs i samverkan är Mötesplats Dalaberg samt olika integrationsprojekt för att öka integration och minska segregation.

Kontakt

Förslag på sidor