Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning.

Uddevalla kommun arbetar brett för att invånarna ska må bra.

Uddevalla kommun arbetar brett för att invånarna ska må bra.

En god folkhälsa handlar både om att människor mår så bra som möjligt och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd. Levnadsvanorna är kanske det som oftast förknippas med hälsa; hur vi äter, om vi använder tobak, alkohol eller droger och om vi motionerar.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Uddevalla?

Uddevalla kommunfullmäktige har som horisontellt mål att "Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka". Det innebär att alla nämnder, förvaltningar och verksamheter i Uddevalla kommun tillsammans ska arbeta för en så god och jämlik folkhälsa som möjligt.

Många insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommunernas grundansvar. Hur kommunen väljer att arbeta med miljö och natur, bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp har stor betydelse för folkhälsan i Uddevalla. Detsamma gäller möjligheter till bra utbildning, fritid, arbete och umgänge med nära och kära.

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Uddevalla att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet.

Mer information om Uddevallas politiska prioriteringar finns i Visionen, Strategisk plan 2015-2018 och kommunfullmäktiges styrkort. 

Stödresurser för folkhälsoutveckling

Den allra största delen av Uddevallas arbete för god folkhälsa sker integrerat i ordinarie budget och verksamhet utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar. För att utveckla folkhälsoarbetet och stötta nämnder och verksamheter finns följande stöd:

  • Hälsopolitiska rådet - ett tvärsektoriellt råd under kommunstyrelsen.
  • Utvecklingsmedel och den sociala investeringsfonden - finansieringshjälp vid utvecklingsinsatser.
  • Välfärdsredovisning - statistikunderlag för prioritering och uppföljning.
  • Folkhälsostrategi - kunskaps-, metod- och processhjälp.

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Visioner och framtidsidéer, Uddevalla kommun

Uddevallas vision

Drogförebyggande arbete - Drogfri ungdom

Drogförebyggande arbete

Uddevallas brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00