Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning.

Uddevalla kommun arbetar brett för att invånarna ska må bra.

Uddevalla kommun arbetar brett för att invånarna ska må bra.

En god folkhälsa handlar både om att människor mår så bra som möjligt och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd. Levnadsvanorna är kanske det som oftast förknippas med hälsa; hur vi äter, om vi använder tobak, alkohol eller droger och om vi motionerar.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Uddevalla?

Målsättningen med kommunens folkhälsoarbete är en god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga ohälsa i både riskgrupper och hela befolkningen. Genom främjande, förebyggande och kompenserande insatser bidrar folkhälsoarbetet till framtidstro och till hållbar utveckling.

Många insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommuners grundansvar. Hur kommunen arbetar med förutsättningar för utbildning, arbete, trygghet och inkludering har stor betydelse för folkhälsan i Uddevalla. Detsamma gäller kommunens arbete med miljö, natur, kultur och möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid. Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Uddevalla att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet.

Folkhälsoarbetet utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Därtill behöver vi samverka med andra samhällsaktörer så som hälso- och sjukvårdens verksamheter, föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv för att tillsammans arbeta för att stärka folkhälsan och välfärden.

Information om Uddevallas politiska prioriteringar finns i Visionen, Strategisk plan 2023–2026 och kommunfullmäktiges styrkort.

Stödresurser för folkhälsoutveckling

Den allra största delen av Uddevallas arbete för god folkhälsa sker integrerat i ordinarie budget och verksamhet. För att utveckla folkhälsoarbetet och stötta nämnder och verksamheter finns följande stöd:

  • Hälsopolitiska rådet - ett tvärsektoriellt råd under kommunstyrelsen
  • Utvecklingsmedel och sociala investeringsmedel - finansieringshjälp vid utvecklingsinsatser
  • Välfärdsredovisning - statistikunderlag för prioritering och uppföljning
  • Folkhälsostrateg - kunskaps-, metod- och processhjälp

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Visioner och framtidsidéer, Uddevalla kommun

Uddevallas vision

Drogförebyggande arbete - Drogfri ungdom

Drogförebyggande arbete

Uddevallas brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Förslag på sidor