Brottsförebyggande arbete

För de allra flesta är känslan av säkerhet och trygghet mycket viktig. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag är viktiga delar i den livskvalité som Uddevalla kommun vill skapa.

Vad innebär brottsförebyggande arbete?

Frågorna som hanteras inom det brottsförebyggande arbetet varierar. Det kan handla om att motverka användning av droger, hämta in relevant brottsstatistik, genomföra mätningar av trygghet och att aktivt arbeta med skydd av demokratiska processer.

Grannsamverkan mot brott är en metod för att öka tryggheten i ett bostadsområde.

Grannsamverkan mot brott

Samverkan med andra aktörer

Samverkan med andra samhällsaktörer som exempelvis polisen, statliga myndigheter, hyresvärdar och idéburna organisationer är centralt.

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i Uddevalla kommun.

Uddevalla Brottsförebyggande råd består av representanter från kommunens förvaltningar, polisen, Företagarna, Uddevalla centrumutveckling och Brottsofferjouren. Rådets syfte är informationsutbyte samt att stimulera till målinriktat och kunskapsbaserat drog- och brottsförebyggande arbete inom respektive organisation.

Har du frågor kring Samverkansavtalet, Brottsförebyggande rådet och Grannsamverkan, kontakta säkerhetschefen.

Kontakt

Björn Segelod, enhetschef

+46 522‑69 65 65

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset
Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor