Fritidshem -en plats att utvecklas på

En av fritidshemmets viktigaste uppgifter är att främja sociala kontakter.

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation”
(Skollagen 2010:800 kap 14 § 2).

Fritidshemsverksamheten vänder sig till elever från förskoleklass till årskurs 6 och erbjuder pedagogisk verksamhet i grupp före och efter skoltid. Undervisningen i fritidshemmen kompletterar skolan och förskoleklassen genom att lärandet i högre grad är upplevelsebaserat och utgår från elevgruppens behov, intressen och initiativ. Eleverna får träna på att skapa och upprätthålla goda relationer, samarbeta och lära sig finna balans mellan aktivitet och vila. Fritidshem är en del av skolans helhet och en plats där elever i trygghet och gemenskap ska få möjlighet att utvecklas som individer. Undervisning i fritidshemmet innebär att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmen styrs av rektor och strävar efter att hålla en god kvalité genom att arbeta systematiskt med förbättring.

Det är viktigt att eleverna upplever tiden på fritidshemmet som meningsfull, att eleverna får möjlighet att lära sig, utmana sin nyfikenhet, kreativitet och sina sociala förmågor och inspireras till nya upptäckter. Undervisningen ska främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra. Detta görs genom lek, rörelse och skapande av olika estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt. I leken ska eleverna få möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet och utveckla kreativitet. Detta görs genom arbetsområdena:

  • språk och kommunikation,
  • skapande och estetiska uttrycksformer,
  • natur och samhälle,
  • lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
Fritidshemmen är en plats där elever ska få möjlighet att utvecklas både som individer och i sina färdigheter.

Varje elev ska bli sedd

Eleven är kärnan i fritidshemmets verksamhet. Pedagogerna skapar förutsättningar för eleven att utvecklas i en positiv riktning så långt som möjlighet ges. Den enskilda eleven och elevgruppen är utgångspunkten för utformningen av den dagliga verksamheten. Varje elev ska känna sig accepterad och bli sedd under dagen av både pedagoger och kamrater. Pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar att ta tillvara olika tillfällen för att prata om elevens trivsel, lärande och utveckling. På våra fritidshem finns tryggheten att vara sig själv, att våga prova nya saker och att få utveckla sin sociala kompetens.


Det sociala samspelet

En av fritidshemmets viktigaste uppgifter är att främja sociala kontakter. Eleverna får tid att umgås tillsammans med andra, kamrater och pedagoger och utvecklar samtidigt sina sociala förmågor. Alla elever har rätt att vara sig själva och ges möjlighet att pröva olika identiteter och uppfattningar för att utveckla tillit till sig själv. I omarbetningen av läroplanen för grundskolan 2018 gjordes ett förtydligande av skolans uppdrag ”att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna” vilket är en del av undervisningen på fritidshemmen.


Vi pedagoger hjälper eleverna att se styrkor i varandras olikheter för att de ska kunna samspela på ett framgångsrikt sätt med andra nu och i framtiden. När konflikter uppstår mellan elever hjälper vi pedagoger till på olika vis för att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. Vår uppgift är att uppmuntra eleverna att utveckla sina sociala kompetenser.5

Lekens betydelse för lärandet

En annat viktig del i fritidshemmet är leken. I leken får eleverna träna på färdigheter som att vänta på sin tur, lösa konflikter, bearbeta intryck, utveckla sin fantasi och kreativitet.

Genom att vi pedagoger deltar och är aktiva i leken, minimeras sådant som stör och får fler elever att delta aktivt i leken. Valet av lek kan styras så att eleverna får utveckla det som de behöver, till exempel att samarbeta eller att hantera motgångar och framgångar. När vi pedagoger inte deltar i leken kan situationen observeras för att kunna omforma leken och lekmiljön.

Eleven som demokratisk individ

För att ge liv åt ett demokratiskt tänkande är eleverna med och påverkar verksamhetens innehåll. Det är viktigt att alla elever kan välja bland de verksamheter som fritidshemmet erbjuder. På så vis lär de sig att argumentera och ta ställning utifrån sitt eget perspektiv och samtidigt väga in och respektera andras uppfattningar.

Varje elev har rätt att vara sig själv utifrån sina förutsättningar och behov. Fritidshemmet arbetar aktivt med att motverka alla former av diskriminering. Verksamheten ska tydligt ta hänsyn till diskrimineringsgrunderna.

Alla ska få vara trygga

På fritidshemmet är det viktigt att alla elever känner sig trygga i gruppen. För att eleverna ska utvecklas i positiv riktning planeras verksamheten så att eleverna ges möjlighet att lyckas. När eleverna känner sig trygga vågar de även misslyckas och ta sig an nya utmaningar. Verksamheten ska präglas av ett tillåtande klimat där alla respekterar och accepterar varandra. Det görs bland annat genom det normkritiska och våldspreventiva förhållningssätt som Uddevallas fritidshem arbetat utifrån många år tillbaka.

Undervisning i praktiken

På fritidshemmet innebär undervisning att eleverna utvecklar sina förmågor och kunskaper i ett bredare perspektiv. Lärandet handlar om utveckling av olika kunskaper, fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet och utgår från elevernas frågor, intressen och egna lekar. Vi pedagoger uppmuntrar och utmanar eleverna och fungerar som ett stöd i deras utveckling. Vi tillvaratar deras kreativitet och nyfikenhet, låter dem pröva och utforska nya idéer för att stimulera till utveckling. Verksamheten syftar till att ge eleverna ökat ansvar och inflytande med stigande ålder. Undervisning, metoder och arbetssätt varieras av oss pedagoger.

Språk och kommunikation

Vi pedagoger erbjuder olika stöd för kommunikation där eleverna får tillfälle att träna och pröva olika sätt att kommunicera. Eleverna får berätta och lyssna och använda sina språkliga och matematiska kunskaper i vardagen.

Skapande och estetiska uttrycksformer

På fritidshemmen får eleverna möjlighet att använda, samtala kring och tolka olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Det sker genom planerad undervisning av pedagoger och utifrån elevernas initiativ inom drama, lek, dans, musik, bild och digitala verktyg.

Natur och samhälle

Elevernas intresse för friluftsliv, kultur och föreningsliv stimuleras genom att vistas i närmiljön, både i naturen och i samhället. Eleverna får samtidigt en ökad förståelse för naturen och samhället.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Lek och rörelseglädje är centralt innehåll i undervisningen och genomförs både inomhus och utomhus för att öka elevernas intresse att vara fysiskt aktiva på och utanför fritidshemmet. Undervisningen visar samtidigt hur fysisk aktivitet och utevistelse påverkar hälsan och välmåendet på ett positivt sätt.