Betyg och bedömning

Betygen ska spegla elevernas kunskap. Betyg sätts från årskurs 6 och från årskurs 1-5 ges skriftliga omdömen terminsvis. Omdömena ska vara ett komplement vid utvecklingssamtal.

Elever

Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter när det gäller att följa elevens kunskapsmässiga utveckling.

Traditionellt har bedömning skett för att sammanfatta elevens kunskapsnivå vid ett visst tillfälle, men i dagens skola är det viktigt att också eleven involveras i bedömningsarbetet för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det är viktigt att eleven är väl medveten om målen för sitt lärande , vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i arbetet. Läraren ska därför arbeta aktivt med att tydliggöra mål, följa upp elevens lärande och ge återkoppling som hjälper eleven framåt – försäkra sig om att varje enskild elev nål målen eller är på våg att uppnå målen för ämnet.

Som förälder har du rätt att ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Genom elevens individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen (åk 1-5) och genom betyg (åk 6-9) samt genom utvecklingssamtal, kan du få information om hur det går för ditt barn. I Uddevallas grundskolor används lärplattformen Unikum där läraren lägger upp planering, återkoppling och bedömning och där föräldrar kan följa elevens kunskapsutveckling.

Betygsättning

Från och med höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin.

Terminsbetyg  är en sammanfattande bedömning  av de kunskaper eleven visat under den aktuella terminen och endast en bedömning av de kunskapskrav som eleven undervisats i under denna period. Det är därför vanligt att betygen kan variera mellan terminer beroende på arbetsformer och faktainnehåll denna period.

Slutbetyg sätts i slutet av årskurs 6 och i slutet av årskurs 9. Då bedöms elevens kunskaper mot alla kunskapskrav och läraren beaktar då också tidigare dokumentation av elevens kunskaper. Störst betydelse för elevens slutbetyg har dock det som gjorts under det senaste läsåret.

Det är möjligt för eleven att nå högsta betyg vid alla betygstillfällen och i alla årskurser.

Det är vare sig nödvändigt eller rekommenderat att betygsätta enskilda uppgifter. Däremot bör eleven få konkret återkoppling på exempelvis prov och inlämningsuppgifter för att förstå sin egen kunskapsutveckling och hur nästa steg i inlärningen ser ut.

Betygssystemet

Sverige har ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som också kan ge information om elevers kunskapsutveckling. Läraren bedömer vad eleven kan i relation till kunskapskraven för respektive ämne som identifierar vad elevens ska ha för kunskaper för de olika betygen.

Idag sätts betyg från skala F-A. E betecknar godkända kunskaper medan A är högsta godkända betyg. F är ett underkänt betyg och ett – (streck) innebär att eleven inte varit tillräckligt närvarande för att läraren ska ha ett underlag att basera sin bedömning på.

För att nå exempelvis A i ett ämne måste eleven ha nått A i alla de kunskapskrav som testats och vägts in vid betygsättning. Eleven kan testa samma kunskapskrav flera gånger och det är alltid det bästa eleven presterar som vägs in i betygsättningen. Det är alltså möjligt för elever att misslyckas vid enskilda tillfällen, och få möjlighet att visa sina kunskaper vid ett annat tillfälle.

Meritvärde kan räknas ut genom att man adderar värdet på elevens alla betyg och delar med antalet ämnen eleven fått betyg i. Betygens värde:

A – 20
B – 17.5
C – 15
D – 12.5
E – 10
F – 0

Betygskopior

Om du tidigare har studerat i Uddevallas grundskolor och tappat bort ditt betyg kan du beställa ett nytt.

Förslag på sidor