Ledighet för elev i grundskola och anpassad grundskola

En elev i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Den som beslutar om ledigheten har en skyldighet att göra en noggrann prövning av olika faktorer för att kunna bedöma vilket beslut som ska fattas.

Innehåll på sidan:

Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har enligt huvudregeln skolplikt från 6 års ålder till dess att skolgången i grundskola eller anpassad grundskola avslutas och skolplikten upphör. Skolplikten innebär att eleven har en skyldighet att delta i utbildningen. Samtidigt har alla elever som omfattas av skolplikten även rätt till utbildning. En elev kan gå i skola som ligger i hemkommunen eller i någon annan kommun. Den kan drivas av en kommun eller av en enskild huvudman.

 • Att eleven har skolplikt innebär att du som vårdnadshavare har ett ansvar att se till att eleven deltar i undervisningen.
 • Att eleven har rätt till utbildning innebär att vi som hemkommun har en skyldighet att se till att alla elever har en skolplacering

Måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan?

Så här säger Skolverket i den frågan: Lagstiftningen utgår ifrån att föräldrarna är överens och talar inte om hur man ska hantera situationer där vårdnadshavare är oense. Skolan ska fatta beslut utifrån syftet med ledigheten. Om det är konflikt om ledigheten mellan vårdnadshavarna ska skolan förhålla sig neutral i konflikten. Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna samtycker om ledigheten men det är viktigt att båda får samma information från skolan.

I kommunen gäller dock att för ledigheter för skolpliktig elev krävs båda vårdnadshavarnas samtycke från dag 11 under läsåret eftersom ledighet från och med denna dag kräver synnerliga skäl.

Ledighet

Ibland behöver eleven vara frånvarande från skolan av olika anledningar. Skolan behöver få information från vårdnadshavare om varför eleven ska vara frånvarande för att kunna avgöra om ledigheten ska beviljas eller inte.

I skollagen sägs att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan exempelvis handla om tandläkarbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår.

Om en elev har varit ledig i sammanlagt 10 skoldagar under läsåret och ni ansöker om ytterligare ledighet krävs det enligt skollagen synnerliga skäl för att den ledigheten ska beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja denna typ av ledighet. Att exempelvis åka på en semesterresa är inte synnerliga skäl.

Oavsett om eleven har varit ledig tidigare eller inte kan en ansökan avslås om det till exempel ska genomföras nationella prov under den tid som ledigheten önskas. Det är då inte lämpligt att bevilja ledigheten.

Utlandsvistelse

Ibland önskar familjer att åka utomlands under en längre period. Det kan hända att eleven ska gå i skola utomlands, men ibland är det endast en längre utlandsvistelse som vårdnadshavarna önskar genomföra. Observera att Uddevalla kommun betalar aldrig ersättning (skolpeng) för en skolplacering i utlandet.

Eftersom eleven har skolplikt i Sverige krävs mycket information från er för att vi ska kunna få ett tillräckligt underlag för att kunna besluta hur utlandsvistelsen ska hanteras och vilket beslut som ska fattas.

Vi behöver ha skriftliga underlag som visar

 • hur länge ni ska vara utomlands,
 • varför ni ska vara utomlands,
 • intyg som visar var ni ska bo,
 • intyg från skola om eleven ska gå i skola

Om eleven inte ska gå i skola ska ni beskriva hur eleven får sin rätt till undervisning tillgodosedd.

Beslutsfattaren ska sedan göra en bedömning utifrån den information och de underlag som ni lämnat.

Har vi underlag som visar att eleven ska vara utomlands under en sammanhängande period som är längre än 6 månader (skoltid – ej sommarlov och jullov) upphör elevens skolplikt i Sverige och eleven skrivs ut från sin skola. Vid hemkomsten måste ni ansöka om ny plats vid en skola. Vi kan inte garantera att eleven kan komma tillbaka till sin gamla skola igen eller sin klass.

Om utlandsvistelsen är kortare än 6 månader har eleven fortfarande skolplikt i Sverige. Vi ska då ta ställning till om den undervisning som eleven ska få utomlands uppfyller de regler som gäller för att den ska kunna beviljas.

Detta krävs enligt skollagen:

 • Att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet annars fått i Sverige
 • Att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses samt
 • Att det finns synnerliga skäl att medge att eleven får fullgöra sin skolplikt på annat sätt

Om det är en längre semesterresa där eleven inte ska få någon undervisning är det reglerna om ledighet som ska tillämpas.

Sammanfattning

Elever som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolan ska alltid ta hänsyn till detta vid alla bedömningar om eleven ska beviljas att vara frånvarande från undervisningen:

 • frånvarons längd
 • elevens studiesituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Vad händer om eleven är frånvarande trots att ledigheten inte har beviljats?

Vårdnadshavare som inte ser till att eleven fullgör sin skolplikt kan föreläggas att se till att barnet kommer till skolan. Föreläggandet kan förenas med vite.

Om ni har fått ett avslag på er ansökan, men ändå väljer att låta eleven vara frånvarande från skolan, gör vi som hemkommun en orosanmälan till socialtjänsten. Skälet till detta är att ni som vårdnadshavare inte följer reglerna om att eleven har skolplikt och rätt till utbildning och att frånvaron kan få stor påverkan på barnets fortsatta skolgång. Frånvaron noteras dessutom som ogiltig.

Förslag på sidor