Särskild skolskjuts, dispensansökan

Dispensansökan taxi eller buss

Elever i grundskola och i anpassad grund- och gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om behov finns med hänsyn till

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevens funktionsnedsättning
  • någon annan särskild omständighet

Trafikförhållanden innebär att oavsett avståndsregler kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig.

Funktionshinder kan vara bestående eller tillfälliga. Vid funktionshinder sker en prövning av behovet av skolskjuts utifrån bland annat funktionshindret, varaktighet, försäkringar och övriga skolskjutsregler.

Vanliga frågor vid resor med taxi

Taxi är försenad på morgonen
Taxi meddelar beställningscentralen. Förälder kontaktar beställningscentralen efter 10 minuter för besked.
Förälder/elev missar tiden för hämtning på morgonen
Förälder ansvarar för att eleven kommer till skolan.
Eleven är sjuk, körs av förälder eller av annan anledning tillfälligt inte skall åka (gäller både morgon och eftermiddag).
Förälder avbeställer hos beställningscentralen. Avbeställning måste ske senast en timme innan taxi skulle ha hämtat för att undgå så kallad "bomresa".

Förslag på sidor