Vanliga frågor och svar om skolskjuts i grundskolan

Från hösten 2024 gäller nya rutiner och regler för skolskjuts i Uddevalla kommun. Nedan hittar du vanliga frågor och svar som gäller från och med i höst. Men redan i april startar de nya rutinerna som gäller ansökan om skolskjuts. Alla elever som behöver skolskjuts höstterminen 2024 kommer att behöva göra en ansökan.

Alla riktlinjer och regler finns att läsa i Bestämmelser om skolskjuts för Uddevalla kommun och detta hittar du på kommunens webbsida Bestämmelser om skolskjuts.pdf (uddevalla.se)

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts behöver skicka in en ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

Det finns flera anledningar till att fler kommuner går över till att alla som har ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan.

Det är svårt att veta vilka elever som egentligen behöver och utnyttjar skolskjutsarna. Tidigare har vi beviljat per automatik elever som uppfyller grundkriterierna enligt Uddevalla kommuns skolskjutsbestämmelser. Men det är många elever som inte använder skolskjutsen för att eleven får skjuts eller tar sig till skolan med eget fordon.

Om alla som anser sig ha ett behov av skolskjuts gör en ansökan så kan vi bättre planera och organisera skolbussarna då vi vet hur många som verkligen åker och det i sin tur kan påverka storleken på bussen. Chauffören och vi som kommun får också bättre kontroll på vilka elever som verkligen åker.

Exempel som det kan se ut idag, så har en stor buss 49 platser men kan på pappret finnas 80 elever som är berättigad med automatik. Men långt ifrån alla åker och då är det svårt att organisera bussar.

Då tycker Uddevalla kommun som många andra kommuner att det är bättre att man gör en ansökan när behovet finns och som då blir lika för alla.

Ansökan om skolskjuts ska i första hand göras genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller på sin webbplats. Om du saknar möjlighet att ansöka digitalt kan du beställa blankett via kommunens kontaktcenter. Kommunens kontaktcenter kan också hjälpa dig med ansökan.

Ansökningstid för skolskjuts inför nytt läsår är 1 april – 2 maj. De ansökningar som kommer in senare än detta datum handlägger vi i mån av tid fram till terminsstart och i den ordning de kommer in. Om vi inte får in ansökan inom dessa datum finns risk att skolskjuts inte kan garanteras till skolstart/önskat datum. Vårdnadshavarna får då själva stå för kostnaderna för resor till/från skolan under handläggningstiden.

Vi handlägger ansökningar under läsåret skyndsamt och i normalfallet inom 10 arbetsdagar. Under perioden maj till september förlängs handläggningstiden.

Skolskjutsbeslut publiceras tidigast vecka 25 på skolskjutsportalen för elever som ansökt om skolskjuts under ansökningsperioden. 

Om ansökan inte inkommer finns ingen skolskjuts för ditt barn. Ni som vårdnadshavare är då ansvariga för att barnet kommer till och från skolan. 

Skolbuss, under vecka 32 publiceras information gällande hållplats och tidtabell på skolskjutsportalen för de elever som tilldelats skolbuss. 

Allmän kollektivtrafik, har ditt barn beviljats busskort genom Västtrafik är det via Västtrafiks reseplanerare ni kan se busstiderna. 

Skoltaxi,  tidigast ett par dagar innan skolan börjar kan ni få taxitiderna via appen Boka resa eller så ringer ni Fasta resor/skolresor 010-173 02 00 knappval 2. 

När du tagit emot beslutet om avslag har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till:

Uddevalla kommun
Barn och utbildning
451 81 Uddevalla

Ange i överklagandet varför du anser att beslutet skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka också med sådant som du anser har betydelse för ärendet som du inte redan uppgivit. Skriv också att det gäller ett beslut av Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, e-postadress, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan inte överklagandet prövas.

Nämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd

Eleven har rätt till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolskjutsskola överstiger nedan angivna kilometergränser.

 • Förskoleklass och skolår 1 med minst 2 kilometers skolväg.
 • Skolår 2-3 med minst 3 kilometers skolväg.
 • Skolår 4-6 med minst 4 kilometers skolväg.
 • Skolår 7-9 med minst 5 kilometers skolväg.

Avståndet mellan elevens bostad och på-/avstigningsplatsen ska inte överstiga:

 • För elever i förskoleklass och skolår 1 – 2 kilometer
 • För elever i skolår 2-3 – 3 kilometer
 • För elever i skolår 4-6 – 4 kilometer
 • För elever i skolår 7-9 – 5 kilometer

Uppmätning av avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

Kommunen förutsätter att vårdnadshavarna ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt, vilket kan innebära att barnet måste följas till skolan eller påstigningsplatsen under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan/påstigningsplatsen på egen hand. Vårdnadshavaren ansvarar för barnet mellan hemmet och påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar även för barnet under tiden barnet befinner sig vid påstigningsplatsen och inväntar skolskjutsen. Vårdnadshavaren ansvarar vidare för att barnet kommer i tid till skolskjutsen. Om barnet missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet kommer till skolan på annat sätt. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavaren när barnet stiger av skolskjutsen.

Kommunen anordnar som huvudregel ingen skolskjuts till eller från fritidshem. Om eleven har fritidsverksamhet under vissa dagar i veckan och därför är i behov av skolskjuts övriga dagar måste vårdnadshavare uppge vistelsetiden för fritids vid ansökan om skolskjuts för att kommunen ska kunna bevilja skolskjuts.

Det finns en möjlighet att bevilja skolskjuts mellan hemmet och fritids om det finns särskilda omständigheter. Detta undantag används restriktivt men kan vara aktuellt om en elev, med anledning av kommunens beslut och inte efter vårdnadshavares önskemål, placerat eleven på en skola långt från hemmet. Undantag görs även för elever inom anpassad grundskola som har sin placering vid fritidshem på väsentligt längre avstånd än närmsta kommunala fritidshem.

Det är inte tillåtet att ta med kompisar på skolbussen eller i skoltaxin. Det är bara elever som är berättigade till skolskjuts som får åka med.

Om den berättigade eleven kliver av vid en tidigare hållplats som är före sin egen, är det föräldrarnas ansvar att eleven sedan kommer hem.

Kommunen kan i vissa fall bevilja skolskjuts när ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Följande förutsättningar ska då vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om barnet
 • Vårdnadshavarna är folkbokförda inom Uddevalla kommun
 • Vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser som skolskjutsen söks ifrån
 • Barnet bor växelvis ungefär lika mycket i båda hemmen vilket innebär att barnet har två likvärdiga hem.
 • En prövning kan under vissa förutsättningar ske från en förälder som inte är vårdnadshavare om barnet bor varaktigt halva tiden hos den föräldern.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner. Vårdnadshavarna ska vid ansökan om skolskjuts intyga att eleven bor växelvis

Om vårdnadshavare väljer en kommunal eller fristående skola utanför skolskjutsområdet har eleven som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det finns dock undantag och det är om eleven hade varit berättigad till skolskjuts till skolskjutsskolan och att resorna till den valda skolan inte innebär fördyringar eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med om eleven gått i skolskjutsskolan. Det betyder att skolskjutsen till den valda skolan inte får kosta mer än vad den hade kostat till skolskjutsskolan.

Om eleven väljer en kommunal eller fristående grundskola eller anpassad grundskola i annan kommun får eleven busskort eller kontant ersättning. Busskortet/ersättningen motsvarar värdet av det busskort/särskild skolskjuts som kommunen skulle ha beviljat mellan hemmet och den kommunala skolan som eleven skulle ha anvisats till.

Om en elev flyttar inom kommunen under läsåret till ett annat skolskjutsområde men väljer att gå kvar på sin gamla skola kan detta påverka rätten till skolskjuts. Kommunen gör en individuell prövning i ärendet utifrån samma premisser som står i frågan/svaret ovanför (att välja annan skola än den anvisade).

Har eleven inte längre behov av skolskjuts från den nya adressen, ska detta meddelas skolskjutshandläggare omgående.

Om förhållanden ändras, till exempel att eleven byter folkbokföringsadress, som medför att eleven inte längre är skolskjutsberättigad eller inte längre har skolskjutsbehov, ska vårdnadshavare anmäla detta omgående till skolskjutshandläggaren. Färdbeviset kommer då att spärras av skolskjutshandläggaren. Om vårdnadshavaren inte anmäler ändring av förhållanden inom två veckor från förändringen inträffade kommer vårdnadshavaren behöva betala för utgivet busskort.

Om ditt barn missar skolskjutsen är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Vid skolskjuts med allmän kollektivtrafik är det tidtabellens avgångstid som gäller.

För upphandlad skolbuss är meddelad hållplatstid ungefärlig och eleven behöver vara vid hållplatsen 5 minuter före utsatt tid. Skolbussarna har ingen skyldighet att invänta elever som kommer sent till hållplats.

Skoltaxin väntar på barnet i max 5 minuter efter inbokad hämttid, därefter åker skoltaxin och resan blir en så kallad bomresa. Det är ni som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på aktuella hämttider.

Du anmäler detta genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller på sin webbplats. Om eleven tappar färdbeviset kan det spärras och eleven får ett nytt. Nytt färdbevis beställs av skolskjutshandläggare. Under tiden kan tillfälligt färdbevis ordnas via skolan. Kommunen tar ut en administrationskostnad för ett nytt färdbevis, avgiften är för närvarande 150 kr.

Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, extremväder, andra yttre omständigheter med mera som gör att skolskjutsen behöver ställas in, ibland med kort varsel. Därför är det bra att som familj ha en plan kring hur ni hanterar en situation om skolskjutsen av någon anledning inte kommer.

Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Skolskjutsen anpassas inte till varje enskild elevs skoltider utan efter skolans ramtider. Skolskjutsen tar inte hänsyn till eventuella håltimmar och inställda lektioner.

Har ditt barn skoltaxi och denna inte kommer kontaktar du Fasta resor för att få information 010-17 30 200, knappval 1. Mer än 10 minuter räknas som försening.

Det enklaste är att avboka via Västtrafiks app “Boka resa” som man som vårdnadshavare eller ombud kan införskaffa via Västtrafik.

Alternativt ringa 010-17 30 200, knappval 1. Avboka i så god tid som möjligt, men senast en timme innan resans start.

Mån-fre kl. 06.30 - 17.00 ring 010-17 30 200

Kvällar och helger ring 020-91 90 90

Skolbuss: ring 010-5572100 (hittegods, nås via växeln mellan 09.00-12.00)

Allmänna kollektivtrafiken via Västtrafik: www.vasttrafik.se/kundservice/hittegods

Skoltaxi: ring 020-91 90 90

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag. Mer information hittar du på kommunens webbsida Olycksfallsförsäkring - Uddevalla kommun

Uddevalla kommun kan efter särskild överenskommelse ge ett bidrag till vårdnadshavare för att denne ansvarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och/eller från skolan, så kallad självskjuts.

Det är bara Uddevalla kommun som kan föreslå och besluta om självskjuts. Det ska användas restriktivt och i de fall då skolskjuts inte kan anordnas på vanligt vis. Självskjuts får inte medföra ökade kostnader för kommunen.

Om en väg inte anses som trafikfarlig med förhöjd risk för olycka under sommarmånader, kan eleven ändå vara berättigad till skolskjuts under vinterperioden, beroende på hur vägen ser ut under vintertid. Vintertid är i allmänhet mellan 1 november - 31 mars eller så länge det råder vinterväglag.

Om du inte ansökt tidigare, kan du i ansökan specificera att skolskjuts söks under vintertid och motivera detta.

Om du har fått avslag på skolskjuts men anser att vinterskjuts är berättigad kan du i din överklagan skriva en motivering och förklara omständigheterna kring vintervägen.

Förslag på sidor