Vanliga frågor och svar om elevresor och skolskjuts i gymnasieskolan

Från hösten 2024 gäller nya rutiner och regler för elevresor och skolskjuts i Uddevalla kommun. Nedan hittar du vanliga frågor och svar som gäller från och med i höst. Men redan i april startar de nya rutinerna som gäller ansökan om elevresor/skolskjuts. Alla elever som behöver skolskjuts höstterminen 2024 kommer att behöva göra en ansökan.

 • Elever som bor inom Uddevalla kommun och går i skola utanför kommunen. Beslutet förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas inför varje nytt läsår.
 • Elever som börjar vid ett senare tillfälle under läsåret.
 • Flytt inom kommunen som kan medföra att man är berättigad elevresor.
 • Nyinflyttad till kommunen.
 • Elever i anpassad gymnasieskola som är i behov av skoltaxi.

Elever som går inom några av kommunens gymnasieskolor och som uppfyller avståndskravet på över 6 km mellan folkbokföringsadress och skolans tomtgräns.

För anpassad gymnasieskola gäller 5 km.

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med hjälp av geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

 1. Skolbusskort till linjetrafik (Västtrafik), ej tillgång till att åka med skolbuss.
 2. Skolbuss
 3. Kombination av båda beroende på var man bor och hur linjetrafiken trafikerar sträckan
 4. Kontantstöd för att själv bekosta sin resa (kan ej kombineras)
 5. Taxi (gäller endast anpassad gymnasieskola)

Ansökan om elevresor ska göras genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller på sin webbplats.

Vi handlägger ansökningar under läsåret skyndsamt och i normalfallet inom 10 arbetsdagar. Under perioden maj till september förlängs handläggningstiden.

Skolskjutsbeslut publiceras tidigast vecka 25 på skolskjutsportalen för elever som ansökt om skolskjuts under ansökningsperioden. 

Skolbuss, under vecka 32 publiceras information gällande hållplats och tidtabell på Vårdnadshavarportalen för de elever som tilldelats skolbuss.

Allmän kollektivtrafik, har ditt barn beviljats busskort genom Västtrafik är det via Västtrafiks reseplanerare ni kan se busstiderna. 

Skoltaxi,  tidigast ett par dagar innan skolan börjar kan ni få taxitiderna via appen Boka resa eller så ringer ni Fasta resor/skolresor 010-173 02 00 knappval 2. 

Elevresor kan i vissa fall beviljas då ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare.

Följande förutsättningar ska då vara uppfyllda:

 • Eleven är under 18 år
 • Eleven bor växelvis ungefär lika mycket i båda hemmen vilket innebär att barnet har två likvärdiga hem.
 • Det föreligger gemensam vårdnad
 • Vårdnadshavarna är folkbokförda inom Uddevalla kommun
 • Vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser som skolskjutsen söks ifrån

Om elev flyttar inom kommunen under läsåret kan detta påverka rätten till elevresor och ska anmälas.

Medför flytten att eleven inte är berättigad elevresor spärras det beviljade färdbeviset.

Om anmälan om ändring av förhållanden inte sker inom två veckor från förändringen inträffade debiteras en avgift för utgivet färdbevis.

Anmälan görs genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller på sin webbplats. Om färdbeviset tappas bort kan det spärras och eleven får ett nytt. Eleven får själv bekosta sina resor under tiden tills ett nytt färdbevis levereras.

En administrationskostnad för att få ett nytt färdbevis betalas direkt via betalkort eller Swish vid anmälan och avgiften uppgår för närvarande till 150 kr.

Anmälan görs genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller på sin webbplats. Busskortet ska lämnas till handläggare på Gymnasiekontoret (Sinclair) som lämnar ut ett tillfälligt färdbevis.

Skolbuss: ring 010-5572100 (hittegods, nås via växeln mellan 09.00-12.00)

Allmänna kollektivtrafiken via Västtrafik: www.vasttrafik.se/kundservice/hittegods

Skoltaxi: ring 020-91 90 90

Om man missar bussen är det vårdnadshavare eller myndig elev som själv ansvarar för att ta sig till skolan.

Vid skolskjuts med allmän kollektivtrafik är det tidtabellens avgångstid som gäller.

För skolbuss är meddelad hållplatstid ungefärlig och eleven behöver vara vid hållplatsen 5 minuter före utsatt tid. Skolbussarna har ingen skyldighet att invänta elever som kommer sent till hållplats.

Skoltaxin väntar på barnet i max 5 minuter efter inbokad hämttid, därefter åker skoltaxin och resan blir en så kallad bomresa. Det är ni som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på aktuella hämttider.

Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, extremväder, andra yttre omständigheter med mera som gör att skolskjutsen behöver ställas in, ibland med kort varsel. Därför är det bra att ha en plan kring hur du hanterar en situation om skolskjutsen av någon anledning inte kommer.

Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Är man beviljad att åka med skolbuss så anpassas inte avgångstiderna till varje enskild elevs skoltider utan efter skolans ramtider.

Vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn mellan hemmet och påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar även för barnet under tiden barnet befinner sig vid påstigningsplatsen och inväntar skolskjutsen. Vårdnadshavaren ansvarar vidare för att barnet kommer i tid till skolskjutsen. Om barnet missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet kommer till skolan på annat sätt. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavaren när barnet stiger av skolskjutsen.

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag. Mer information hittar du på kommunens webbsida Olycksfallsförsäkring

Har ditt barn skoltaxi och denna inte kommer kontaktar du Fasta resor för att få information 010-17 30 200, knappval 1. Mer än 10 minuter räknas som försening.

Det enklaste är att avboka via Västtrafiks app “Boka resa” som man som vårdnadshavare eller ombud kan införskaffa via Västtrafik.

Alternativt ringa 010-17 30 200, knappval 1. Avboka i så god tid som möjligt, men senast en timme innan resans start.

Mån-fre kl. 06.30 - 17.00 ring 010-17 30 200

Kvällar och helger ring 020-91 90 90

När du tagit emot beslutet om avslag har du 3 veckor på dig att överklaga beslutet.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till:

Uddevalla kommun
Barn och utbildning
451 81 Uddevalla

Ange i överklagandet varför ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring ni vill ha. Skicka också med sådant som ni anser har betydelse för ärendet som ni inte redan uppgivit. Skriv också att det gäller ett beslut av Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, e-postadress, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan inte överklagandet prövas.

Nämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för laglighetsprövning.

Förslag på sidor