Logga önska skola

Frågor och svar kring bestämmelser om skolplacering


Vad innebär Skolplikten?

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt vilken inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år och upphör vid utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven har börjat fullgöra skolplikten.

Vem ansvarar för att skolplikten följs i Uddevalla?

I Uddevalla kommun är det Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att alla skolpliktiga barn får en skolplacering och fullgör sin skolplikt.

Vad innebär det fria skolvalet?

En grundläggande princip för skolplacering är det fria skolvalet som innebär att vårdnadshavare har rätt att önska skolenhet för sitt barn i hela kommunen.

Vem beslutar om vilka regler som ska gälla kring skolplacering i Uddevalla?

Det är Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om vilka regler som ska gälla för skolplacering utöver de lagstadgade reglerna som finns i skollagen.

När genomförs det skolval i Uddevalla?

I Uddevalla kommun genomförs skolval till de kommunala skolorna inför förskoleklass och årskurs 7. Det förekommer även skolval inför årskurs 4 i det fall att eleven går på en skola som endast erbjuder F-3.

Vilka omfattas av Uddevalla kommuns bestämmelser om skolplacering i grundskolan?

Reglerna gäller tills vidare för en elev som:

 • Har skolplikt och önskar skolenhet till förskoleklass.
 • Går i förskolan eller förskoleklass och ska börja i anpassad grundskola

nästkommande läsår.

 • Byter skolenhet på grund av att nästföljande årskurs inte finns på den

aktuella skolenheten.

 • Går på en kommunal skolenhet och önskar byta till en annan kommunal

skolenhet.

 • Önskar byta från en fristående till en kommunal skolenhet.
 • Byter skolform och behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång.
 • Önskar få sin utbildning som integrerad elev.
 • Önskar byta från integrerad elev i grundskoleklass till placering eller mottagande i anpassad grundskoleklass.
 • Flyttar till eller inom Uddevalla kommun.
 • Är folkbokförd i en annan kommun och önskar skolplacering i Uddevalla kommun.

Elev som saknar giltig skolansökan

Elev som flyttar in till Uddevalla kommun

Elev som vill byta från en fristående skola till en kommunal skola

Elev som är folkbokförd i en annan kommun

Elev som vill gå i fristående skola eller skola i en annan kommun

Om vårdnadshavare inte ansöker om skola

Tidigare skolstart – förskoleklass

Tidigare skolstart – grundskolan

 

Hur hanteras en inkommen ansökan om skolplacering?

Alla ansökningar som kommer in till grundskolekontoret granskas och hanteras utifrån olika beslutsprocesser (se önska skola, skolbytesperioder och löpande placeringar).

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering är vägledande och utgångspunkten är att önskemålen kommer prövas mot respektive skolenhet i enlighet med den rangordning som vårdnadshare angett i ansökan.

Vad innebär önskad skola?

De önskemål som vårdnadshavare har angett i ansökan kommer ses som önskemål och i det fall att eleven placeras på någon av de önskade alternativen anses eleven ha fått en önskad skola, oavsett den skolans avstånd från elevens folkbokföringsadress.

Vad händer om jag bara önskar en skola?
I det fall att vårdnadshavare bara önskat placering vid en enda skola finns det en risk att eleven inte får plats vid någon önskad skola. Ett önskemål om skola innebär inte en garanti att få plats på skolan. Skulle skolan vara full och eleven inte kan få den önskade skolan kommer eleven i stället att erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. För att eleven i största möjligaste mån ska få en plats på en önskad skola är det därför viktigt att önska flera olika skolor.

Behöver en ansökan om skolplacering signeras av barnets samtliga vårdnadshavare?

Ja, en ansökan om skolplacering ska signeras av barnets samtliga vårdnadshavare.

Finns det några undantag gällande vårdnadshavares signering av ansökan om skolplacering?

Det kan finnas situationer där signering av båda vårdnadshavare av någon anledning inte är möjligt exempelvis då en av vårdnadshavarna inte är folkbokförd i Sverige. I dessa situationer begärs en fullmakt från den vårdnadshavare som finns utomlands.

Vad krävs för att en ansökan om skolplacering ska kunna behandlas?

För att en ansökan om skolplacering ska kunna behandlas behöver den vara komplett och innehålla barnets namn, personnummer, önskad kommunal skola och samtliga vårdnadshavares underskrifter.

Vad händer om jag skickar in en ny ansökan om skolplacering vid en senare tidpunkt?

I det fall att vårdnadshavare vill ändra i en tidigare inlämnad ansökan om skolplacering är detta möjligt så länge ansökan inte är behandlad. En komplett ansökan med ett senare datum ersätter en tidigare komplett ansökan.

Vad händer om min ansökan om skolplacering inte är komplett?

I det fall att en ansökan om skolplacering inte är komplett kommer grundskolekontoret i Uddevalla att ta kontakt med vårdnadshavare och begära komplettering.

Hur hanteras ansökan om skolplacering för elev med skyddade personuppgifter?

En elev med skyddade personuppgifter hanteras i särskild ordning. En elev med skyddad identitet ska inte ansöka om skolplacering digitalt via e-tjänsten på grund av säkerhetsskäl. Vårdnadshavare söker i stället om skolplacering via blankett. Grundskolekontoret tar kontakt med vårdnadshavare och bjuder in till skolval.

Elev som saknar giltig skolansökan

Vad händer om en elev saknar en giltig skolansökan?

En elev som behöver en skolplacering men där det saknas en giltig ansökan, kommer placeras utifrån skolplikt.

Vem fattar beslut om elevens skolplacering när en giltig skolansökan saknas?

Grundskolekontoret fattar då självständigt beslut om skolplacering för barn i skolpliktig ålder folkbokförda i Uddevalla kommun.

Det kan handla om omständigheter såsom att:

- vårdnadshavarna inte är överens

- eleven har två vårdnadshavare och endast en har godkänt skolansökan

- vårdnadshavare har lämnat in en inkomplett ansökan

- vårdnadshavare inte har gjort någon skolansökan och det inte är klarlagt att skolplikten fullgörs hos en annan huvudman.

I de ovanstående fallen tilldelas eleven en skolplacering utifrån att eleven har en absolut rätt till utbildning och att en skolplacering är absolut nödvändig för att uppfylla detta.

Eleven placeras utifrån Uddevalla kommuns bestämmelser om skolplacering och kommer i första hand att prövas mot en skola nära hemmet

Elev som flyttar in till Uddevalla kommun

Vem har rätt till skolplacering i Uddevalla kommun?

En elev som är folkbokförd i en annan kommun eller är bosatt utomlands och ska flytta till Uddevalla kommun jämställs med barn som är folkbokförda i kommunen om vårdnadshavare kan styrka att eleven kommer att vara bosatt i Uddevalla kommun vid tidpunkten för önskad skolstart.

Hur kan vårdnadshavare visa att eleven kommer vara bosatt i Uddevalla kommun vid önskad skolstart?

Detta kan ske genom att vårdnadshavare bifogar en kopia på ett hyres- eller köpekontrakt till sin ansökan.

Hur hanteras skolplaceringar för elever som flyttar under pågående läsår?

Barn som flyttar utanför ordinarie ansökningsperioder placeras löpande av grundskolekontoret.

Hur placeras elever som flyttar under pågående läsår?

Vårdnadshavares önskemål tas hänsyn till så långt det är möjligt i mån av plats. I det fall att plats inte kan erbjudas på önskad skola bereds barnet plats vid en annan skola nära hemmet.

Elev som flyttar inom Uddevalla kommun

Vad gäller för elev som är folkbokförd i Uddevalla kommun och som flyttar inom kommunen?

En elev som är folkbokförd inom Uddevalla kommun och som ska flytta inom kommunen har rätt till en skolplacering nära hemmet.

Vad behöver vårdnadshavarna göra inför att eleven flyttar inom Uddevalla kommun?

Om flytten medför att elevens nuvarande skolplacering överskrider Uddevalla kommuns definition av närhetsprincipen har eleven rätt till en ny skolplacering. Vårdnadshavare behöver styrka att eleven kommer vara folkbokförd på sin nya adress. Detta kan ske genom att vårdnadshavare bifogar en kopia på ett hyres- eller köpekontrakt till sin ansökan.

Behöver vårdnadshavare skicka in en ansökan om skolbyte vid flytt inom Uddevalla kommun?

Om eleven vill behålla platsen på sin nuvarande skola behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolbyte. Om eleven och vårdnadshavare vill byta skola i samband med flytt så behöver vårdnadshavare skicka in en ansökan om skolbyte för eleven.

Elev som vill byta från en fristående skola till en kommunal skola

Vem ansvarar för elever i fristående skolor?

Fristående skolor har ansvar för de elever som har valt att gå på den fristående skolan.

Vad gäller för elev som vill byta från en fristående skola till en kommunal skola?

I det fall att en elev, av olika anledningar, vill gå på en kommunal skola i stället för en fristående skola så har eleven en lagstadgad rätt till en skolplacering nära hemmet i sin hemkommun.

Behöver vårdnadshavare skicka in en ny ansökan om skolplacering för eleven?

Ja, vårdnadshavare behöver i detta fall ansöka om en ny skolplacering för eleven i kommunal skola.

Elev som är folkbokförd i en annan kommun

Kan en elev som är folkbokförd i en annan kommun erbjudas skolplacering i Uddevalla kommun?

En elev som är folkbokförd i en annan kommun kan erbjudas skolplacering i Uddevalla kommun i mån av ledig plats.

När skolplaceras elev som är folkbokförd i en annan kommun i Uddevalla kommun?

Eleven placeras först efter att alla elever i Uddevalla kommun har fått en skolplacering.

Kan en elev som är folkbokförd i annan kommun bli mottagen och erbjudas skolplacering i Uddevalla kommun på grund av särskilda skäl?

Ja, en elev kan ha rätt att bli mottagen i en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i någon av den kommunens skolenheter. En bedömning om det finns förutsättningar att ta emot en elev på grund av särskilda skäl görs efter utredning.

Vem genomför utredningen och fattar beslut om särskilda skäl finns för elev som är folkbokförd i annan kommun?

Det är Uddevalla kommun som genomför utredningen om särskilda skäl och fattar beslut om eleven ska tas emot med anledning av särskilda skäl eller inte. Innan Uddevalla kommun fattar beslut om mottagande av elev som är folkbokförd i annan kommun ska yttrande inhämtas från elevens hemkommun.

Elev som vill gå i fristående skola eller skola i en annan kommun

Hur ansöker eleven till en fristående skola eller skola i en annan kommun?

Ansökan om skolplacering i annan kommun eller på en fristående skola görs som huvudregel direkt till den huvudman som ansökan avser. För vissa fristående skolor görs ansökan till dem genom Uddevalla kommuns e-tjänst för skolplacering. De fristående skolor som för närvarande är anslutna till Uddevalla kommuns ansökningstjänst för skolplacering är: Stenbackeskolan F-9, Bäckaforsskolan F-9 (tidigare Hällebergsskolan) och Fridaskolan F-9. Beslut om tilldelning av plats och kommunicering kring mottagande görs av den fristående skolan.

Vad händer med elevens kommunala skolplacering om barnets vårdnadshavare avstår skolplacering inom Uddevalla kommuns skolor?

I det fall att vårdnadshavare avstår sitt barns kommunala skolplacering inom Uddevalla kommun förlorar man platsen och behöver ansöka på nytt. Eleven kan då inte garanteras en plats på samma skolenhet.

Om vårdnadshavare inte ansöker om skola

Vad händer om vårdnadshavare inte har skickat in något önskemål om skolplacering för sitt barn?

Om vårdnadshavare inte har skickat in något önskemål om skolplacering för sitt barn placeras barnet/eleven på en skola nära hemmet med ledig plats.

Elev med skyddade personuppgifter

Hur ansöker en elev med skyddade personuppgifter skolplacering?

En elev med skyddad identitet ska inte ansöka om skolplacering digitalt via e-tjänsten på grund av säkerhetsskäl. Vårdnadshavare söker i stället om skolplacering via blankett. Grundskolekontoret tar kontakt med vårdnadshavare och bjuder in till skolval.

Tidigare skolstart – förskoleklass

Vilka regler gäller kring tidigare skolstart i förskoleklass?

Om barnets vårdnadshavare önskar får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre än sex år, men det är inte en rättighet. I Uddevalla kommun kan en femåring antas i förskoleklass i mån av plats och om det bedöms att eleven har förutsättningar för det. Skolplaceringen är beroende av att det finns tillgängliga skolplatser på önskade skolor.

När behandlas en ansökan om tidigare skolstart i förskoleklass?

Barn som ansöker om tidigarelagd skolstart är inte en del av det ordinarie skolvalet utan placeras i mån av plats och endast på de skolor som vårdnadshavares önskemål avser. I annat fall avslås ansökan.

Tidigare skolstart – grundskolan

Vilka regler gäller för tidigare skolstart i grundskolan?

Ett barn får börja fullgöra sin skolplikt i grundskolan och anpassade grundskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om barnet gått ut förskoleklassen alternativt om vårdnadshavaren begär det.

Vem beslutar om tidigare skolstart i grundskolan?

Om vårdnadshavaren begär det, och barnet bedöms ha förutsättningar kan rektor, om det avser grundskolan, fatta beslut om att barnet får börja direkt i grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklass. Om det gäller anpassad grundskola är det barnets hemkommun som fattar beslutet.

Uppskjuten skolstart

Vilka regler gäller för uppskjuten skolstart?

Om det finns särskilda skäl kan ett barn medges uppskjuten skolplikt med ett år. Uppskjuten skolplikt är ett ingripande beslut eftersom man fråntar eleven rätten till utbildning. Bedömning av om särskilda skäl föreligger måste därför göras väldigt restriktivt.

Vem beslutar om uppskjuten skolplikt?

Beslut om uppskjuten skolplikt fattas av elevens hemkommun.

Närhetsprincipen

Närhet utifrån avstånd mellan hemmet och skolenheten

Urvalsgrunder för fördelning av skolplatser

Skolspår

Syskonförtur

Relativ närhet

Beräkningsmodell relativ närhet

Absolut närhet

Lottning

Kartor & Mätning

Närhetsprincipen

Vad innebär närhetsprincipen?

Utifrån skollagen har ett barn rätt till den skolplacering som vårdnadshavare önskar, om det inte innebär att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet åsidosätts (närhetsprincipen).

När får hemkommunen frångå önskemål från elevens vårdnadshavare?

Hemkommunen får bara frångå önskemål från elevens vårdnadshavares om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Vad är kapacitetsmått?

Grundskolekontoret fastställer varje år ett kapacitetsmått, hur många elever som ryms, för respektive årskull och skola vilket är utgångspunkten vid bedömningen om hur många platser det finns på varje skola. Kapacitetsmåttet ska inte ses som ett absolut antal utan kan komma att behöva justeras med anledning av att förutsättningarna kräver det – exempelvis att det finns större behov av särskilda stödinsatser. Beslutat kapacitetsmått gäller från beslutandedatum fram till dess att det beslutas om nytt kapacitetsmått.

Hur arbetar Uddevalla kommun med skolplacering utifrån önskemål?

Uddevalla kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om en placering på en viss skola får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras på en skola nära hemmet.

Vad är en skola nära hemmet?

En skola nära hemmet är i Uddevalla kommun en skola som ligger inom ett visst antal meters skolväg från hemmet beroende på barnets ålder. Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmsta kommunala skolan, som en skola nära hemmet.

Vad innebär att en elev har rätt till en skolplacering nära hemmet?

Att en elev har rätt till en skolplacering nära hemmet betyder dock inte att en elev har en absolut rätt till en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Det kan vara så att flera skolor anses ligga nära hemmet.

Närhet utifrån avstånd mellan hemmet och skolenheten

Vilka avståndsmått i meter är utgångpunkten för en skola när hemmet för respektive årskurser?

Avståndet avser skolväg mellan hemmet och skolenhet inom Uddevalla kommun. Om det inte finns en skola inom angivet avstånd försäkras elevplats på den närmsta skolan. Följande avståndsmått gäller för förskoleklass och respektive årskurs;

- Årskurs F-3, max 3 000 meter

- Årskurs 4-6, max 4 000 meter

- Årskurs 7-9, max 5 000 meter

Urvalsgrunder för fördelning av skolplatser

Vilken utgångspunkt har Uddevalla kommuns utgångspunkt i arbetet med skolplaceringar?

Uddevalla kommuns utgångspunkt är att så många barn/elever som möjligt ska få plats på den skola som vårdnadshavare har önskat för sitt barn.

På vilket sätt hanteras vårdnadshavares aktiva önskemål om skolplacering?

Elever vars vårdnadshavare gör ett aktivt önskemål ska, vid skolplaceringen, beaktas före de elever där vårdnadshavare inte lämnat in något önskemål under skolvalsperioden.

När får hemkommunen frångå önskemål från elevens vårdnadshavare?

Hemkommunen får bara frångå önskemål från elevens vårdnadshavares om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Vad gäller om antalet sökande till en skola är färre än antalet tillgängliga platser?

I det fall att antalet sökande till en skola är färre än antalet tillgängliga skolplatser kommer alla sökande elever att beredas plats på skolan utifrån vårdnadshavares önskemål.

Vad gäller om antalet sökande till en skola är fler än antalet tillgängliga platser?

Skulle det vara så att antalet sökande är fler än antalet platser som kan erbjudas vid en skola fördelas platserna utifrån en förutbestämd prioriteringsordning. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett sådant urval ska ske på ett sakligt, objektivt och icke-diskriminerande sätt med hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever.

Vilken prioriteringsordning gäller när det finns fler sökande till en skola än antalet tillgängliga platser?

Prioriteringsordning - Urvalsgrupper

 1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
 2. Syskonförtur
 3. Relativ närhet
 4. Absolut närhet
 5. Lottning

Skolspår

Vad innebär skolspår?

En elev som har en placering på en skolenhet ska ges möjlighet att fortsätta på den skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går åk 3 på en F-3 skola ska denne ha företräde att följa med till den skola som följer av skolspåret, t.ex. i aktuellt exempel följande 4-6 skola.

Vilka skolspår finns i grundskolan i Uddevalla för närvarande?

I Uddevalla kommun finns det för närvarande följande skolspår:

Hovhultsskolan F-3 → Ramnerödsskolan F-6

Sandersdalsskolan F-3 → Unnerödsskolan 4-6

Ljungskileskolan F-3 → Ljungskileskolan 4-6

Källdalsskolan F-3 → Källdalsskolan 4-6

Syskonförtur

Vad innebär syskonförtur?

Med syskonförtur avses att en elev har ett äldre syskon inskrivet på den aktuella skolenheten den termin eleven ska börja.

Vilka räknas som syskon?

Som syskon räknas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare. Folkbokföringsadressen betraktas i normalfallet som barnets boendeadress.

När gäller syskonförtur?

Syskonförtur tillämpas endast vid val till förskoleklass.

Vad händer om antalet barn med syskonförtur är fler än antalet tillgängliga platser?

I det fall att antalet barn med syskonförtur är större än antalet tillgängliga platser görs en prioritering bland dessa barn utifrån principen om relativ närhet.

Relativ närhet

Vad innebär relativ närhet?

Med relativ närhet avses skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och andra alternativa skolor.

Urvalsmetoden relativ närhet säkerställer att skolplaceringar inte leder till orimligt långa resvägar.

Hur beräknas relativ närhet?

Relativ närhet räkans ut genom att avståndet till en alternativ närliggande kommunal skola subtraheras (-) med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde i differensen har företräde framför ett lägre värde.

Den relativa närheten beräknas på följande sätt:

 1. Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och kommunens skolenheter beräknas
 2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan. Den alternativa skolan är elevens närmsta skola. Om den närmaste skolan är den önskade skolan, är i stället den alternativa skolan den näst närmsta skolan.
 3. Den relativa närheten till önskad skola är differensen (skillnaden) mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
 4. Den relativa närheten jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skolenhet
 5. Sökande rangordnas utifrån högst relativa värde

Beräkningsmodell relativ närhet

Exempel på beräkning av relativ närhet

Både elev A och B har valt skola 1 och har skola 2 som närmsta alternativa skola.

Elev A har 900 m till skola 1 och 1600 m till skola 2.

Den relativa närheten blir 1600-900 = 700 m.

Det innebär att det för elev A skulle bli 700 m längre till den närmsta alternativa skolan 2 än till den valda skolan 1.

Elev B har 600 m till skola 1 och 1000 m till skola 2.

Den relativa närheten blir 1000-600 = 400 m.

Det innebär att det för elev B skulle bli 400 m längre till den närmst alternativa skolan 2 än till den valda skolan 1.

Om endast en av eleverna kan erbjudas plats på den valda skolan 1 skulle det i det här exemplet bli elev A, eftersom denna elev får längre till den närmsta alternativa skolan 2 än elev B får.

Vad händer om en elev har hög relativ närhet till flera av de skolenheter som vårdnadshavare önskat?

Det kan finnas fall där elever har hög relativ närhet till flera av de skolenheter som vårdnadshavare har önskat. Eleven kanske utifrån det har rätt till en plats på flera skolenheter. Eleven placeras då i den skolenhet som vårdnadshavare har placerat högst bland sina önskemål.

Absolut närhet

Vad innebär absolut närhet?

Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skola har då förtur.

Lottning

Vad innebär lottning?

Som sista urvalskriterium används lottning. Lottning genomförs i de fall där det är flera elever som önskat placering på samma skola och som inte fått placering utifrån någon av de andra prioriteringsgrunderna. Lottning kan exempelvis bli aktuellt när två elever bor i olika lägenheter i samma flerfamiljshus.

Kartor & Mätning

Hur beräknas elevens skolväg mellan elevens folkbokföringsadress och skolan?

För att kunna räkna ut närheten för en elev behöver grundskolekontoret veta avståndet från elevens folkbokföringsadress till kommunens skolenheter. Det beräknas genom att mäta den kortaste skolvägen. Det betyder att man räknar utifrån gång- och cykelvägar, gator samt mindre vägar på landsbygden, men inte större vägar och trafikleder.

Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i ett GIS-system (geografiskt informationssystem). Avståndet, som är den kortaste vägen enligt det fastställda skolvägnätet, mäts mellan elevens folkbokföringsadress och skolans adress. - Kartunderlaget för vägarna hämtas från kommunens egna kartor.

Vad gäller vid tillfälliga förändringar av skolväg, exempelvis vid ombyggnation?

Vid tillfälliga förändringar av skolväg på grund av exempelvis ombyggnation räknas skolvägens avstånd utifrån den ordinarie skolvägen. Grundskolekontoret har dock möjlighet att i vissa situationer frångå denna princip exempelvis om ombyggnation pågår under mycket lång tid eller liknande.


Önska skola

Vad innebär Önska skola?

Det genomförs inom Uddevalla kommun varje år skolplaceringar inför nästkommande läsår. Inför varje nytt läsår fastställer grundskolekontoret vilka datum som gäller och publicerar dem på kommunens hemsida. Vårdnadshavare till elever som omfattas av processen för att önska skolplacering inför nytt läsår delges information om detta. I det fall att en elev har en aktuell skolplacering men av någon anledning vill byta till en annan skolenhet finns möjlighet att ansöka om ett skolbyte. Alla skolbyten sker i mån av ledig plats.

När erbjuds vårdnadshavare Önska skola?

I Uddevalla kommun bjuds vårdnadshavare in att önska skola för sitt barn inför nytt läsår om barnet/eleven;

- Har skolplikt och önskar skolenhet till förskoleklass (gäller även barn som fyller sex år under innevarande läsår och ska flytta till kommunen).

- Byter skolenhet på grund av att nästföljande årskurs inte finns på den aktuella skolenheten.

Vad innebär skolbytesperioder?

I Uddevalla kommun genomförs inför varje terminsstart en skolbytesperiod. Grundskolekontoret fastställer vilka datum som gäller och publicerar dessa på kommunens hemsida. Alla skolbyten sker i mån av plats.

Vad innebär begreppet ”skarpa byten” under skolbytesperioden?

Under skolbytesperioder tillämpas ”skarpa byten”. Det innebär att ansökan är bindande och att vårdnadshavare inte får ett erbjudande att besvara som man kan tacka nej till. Om man placeras på någon av skolenheterna i sin ansökan förlorar man automatiskt platsen på den nuvarande skolenheten. I det fall att eleven beviljas den sökta skolplaceringen träder placeringen som huvudregel i kraft vid närmaste terminsskifte.

Vad är syftet med skolbytesperioder?

Syftet med dessa skolbytesperioder är att handläggningstiden för bytesansökningarna ska kunna kortas ner samt att handläggningen blir mer likvärdig eftersom alla ansökningarna behandlas samtidigt. En annan konsekvens är att mottagande och avlämnande skola i god tid kan förbereda sig inför bytet för att på så sätt göra övergången så bra som möjligt för eleven.

Vad innebär löpande placeringar?

Vissa ansökningar behöver handläggas utanför kommunens ordinarie bytesperioder för byte eller önska skola, så kallade ”löpande placeringar”. En bedömning görs i det enskilda fallet om en ansökan om skola kan handläggas utanför fastställd ansökningsperiod.

I vilka situationer kan en ansökan eller bytesansökan hanteras utanför de fastställda ansökningsperioderna?

Situationer där behovet av ansökan eller byte behöver hanteras utanför de fastställda ansökningsperioderna handlar typiskt sett om:

- en elev flyttar till Uddevalla kommun och behöver en ny skolplacering

- en elev flyttar inom Uddevalla kommun och behöver en ny skolplacering nära hemmet (bedömning görs i det enskilda fallet)

- en elev önskar byta från en fristående skolenhet och behöver en ny skolplacering

- rektor bedömer att en elev har särskilda skäl att förflyttas från sin nuvarande skolenhet. Verksamhetschef för grundskolan fattar beslut om skolbyte kan ske.


Hur påverkar valet av skola barnets rätt till skolskjuts?

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information om skolskjuts hänvisas till Uddevalla kommuns bestämmelser om skolskjuts som återfinns på kommunens hemsida.

Vad gäller för elever som saknar en skola nära hemmet?

För elever som saknar en skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts till den skola som kommunen anger är elevens skolskjutsskola.

Hur kan ett skolvalsbeslut överklagas?

Vårdnadshavare som inte är nöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. Beroende på vilken typ av beslut som fattats skiljer det sig åt hur överklagan ska ske.

- Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 1 st , 10 kap. 30 § 1 st samt 11 kap. 29 § 1 st skollagen kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Genom laglighetsprövning prövas endast om beslutet varit lagligt – inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Överklagandeskriften skickas direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg.

- Skolväsendets överklagandenämnd

Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 2 st,10 kap. 30 § 2 st samt 11 kap. 29 § 2 st skollagen får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN) enligt 28 kap. 12 § skollagen. Beslutet överklagas skriftligt och det ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen Stadshuset Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla

Förslag på sidor