Logga för önska skola.

Information och bestämmelser för önska skola

I Uddevalla kommun bjuds vårdnadshavare in att önska skola inför nytt läsår om barnet

 • har skolplikt och önskar skolenhet till förskoleklass (gäller även barn som fyller sex år under innevarande läsår och ska flytta till kommunen)
 • byter skolenhet på grund av att nästföljande årskurs inte finns på den aktuella skolenheten (elever som ska börja årskurs sju samt elever idag går i årskurs tre på följande skolor: Hovhultsskolan, Ljungskileskolan F-3, Sandersdalsskolan och Källdalsskolan F-3).

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en skola än vad det finns platser för måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till plats på skolan med beaktande av den så kallade närhetsprincipen.

Utifrån skollagen har ett barn rätt till den skolplacering som vårdnadshavare önskar, om det inte innebär att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet åsidosätts (närhetsprincipen). Hemkommunen får i annat fall bara frångå elevens vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Grundskoleförvaltningen fastställer varje år ett kapacitetsmått, hur många elever som ryms, för respektive årskull och skola vilket är utgångspunkten vid bedömningen om hur många platser det finns på varje skola.

Uddevalla kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om en placering på en viss skola får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras på en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är i Uddevalla kommun en skola som ligger inom ett visst antal meters radie från hemmet beroende på barnets ålder. Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmsta kommunala skolan, som en skola nära hemmet.

Att en elev har rätt till en skolplacering nära hemmet betyder dock inte att en elev har en absolut rätt till en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Det kan vara så att flera skolor anses ligga nära hemmet.

Närhet utifrån avstånd mellan hemmet och skolenheten

 • Årskurs F-3, max 3 000 meter
 • Årskurs 4-6, max 4 000 meter
 • Årskurs 7-9, max 5 000 meter

Avståndet avser skolväg mellan hemmet och skolenhet inom Uddevalla kommun. Om det inte finns en skola inom angivet avstånd försäkras elevplats på den närmsta skolan.

Bild som visar närhetsprincipen.

Exempel för närhetsprincipen:

På bilden ovan finns en ledig plats på Skola 1 - Vem får platsen?
Elev 1 och Elev 2 har båda sökt till Skola 1 inför förskoleklass.
Elev 1 har ett äldre syskon på Skola 1.
Varje bubbla motsvarar 3000 m radie (Närhetsprincipen).
Elev 1 har även Skola 3 inom 3000 m radie från hemmet.
Elev 2 har ingen annan skola inom 3000 m radie från hemmet.
Elev 2 har rätt till platsen på Skola 1 på grund av närhetsprincipen som i detta exempel går före syskonförturen.
Elev 1 får plats på Skola 3 som också är en skola nära elevens hem (inom 3000 m radie).

 

Kommunens utgångspunkt är att så många barn/elever som möjligt ska få plats på den skola som vårdnadshavare har önskat för sitt barn. Elever vars vårdnadshavare gör ett aktivt önskemål ska, vid skolplaceringen, beaktas före de elever där vårdnadshavare inte lämnat in något önskemål under skolvalsperioden. Uddevalla kommun får dock frångå vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

I det fall att antalet sökande till en skola är färre än antalet tillgängliga skolplatser kommer alla sökande elever att beredas plats på skolan utifrån vårdnadshavares önskemål. Skulle det vara så att antalet sökande är fler än antalet platser som kan erbjudas vid en skola fördelas platserna utifrån en förutbestämd prioriteringsordning.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett sådant urval ska ske på ett sakligt, objektivt och icke-diskriminerande sätt med hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever.

Prioriteringsordning - Urvalsgrupper

 1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
 2. Eleven har äldre syskon på aktuell skolenhet
 3. Relativ närhet
 4. Absolut närhet
 5. Lottning

Skolspår

En elev som har en placering på en skolenhet ska ges möjlighet att fortsätta på den skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går åk 3 på en F-3 skola ska denne ha företräde att följa med till den skola som följer av skolspåret, t.ex. i aktuellt exempel följande 4-6 skola.

I Uddevalla kommun omfattar det för närvarande följande skolspår:

Hovhultsskolan F-3 » Ramnerödsskolan F-6

Sandersdalsskolan F-3 » Unnerödsskolan 4-6

Ljungskileskolan F-3 » Ljungskileskolan 4-6

Källdalsskolan F-3 » Källdalsskolan 4-6

Syskonförtur

Med syskonförtur avses att en elev har ett äldre syskon inskrivet på den aktuella skolenheten den termin eleven ska börja. Som syskon räknas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare. Folkbokföringsadressen betraktas i normalfallet som barnets boendeadress. I det fall att antalet barn med syskonförtur är större än antalet tillgängliga platser görs en prioritering bland dessa barn utifrån principen om relativ närhet. Syskonförtur tillämpas endast vid val till förskoleklass.

 

Bild som förklarar syskonförtur

Exempel för syskonförtur:

Det finns en ledig plats på Skola 1 - Vem får platsen?
Elev 1 och Elev 2 har båda sökt till Skola 1 inför förskoleklass.
Elev 1 har ett äldre syskon på Skola 1.
Varje bubbla mostvarar 3000 m radie (Närhetsprincipen)
Elev 1 har även nära till Skola 3 och Elev 2 har även nära till Skola 2.
Elev 1 får platsen på Skola 1 på grund av urvalsgrunden Syskonförtur.
Elev 2 får plats på Skola 2 som också är en skola nära elevens hem (inom 3000 m radie).

Relativ närhet

Urvalsmetoden relativ närhet säkerställer att skolplaceringar inte leder till orimligt långa resvägar. Relativ närhet räkans ut genom att avståndet till en alternativ närliggande kommunal skola subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde i differensen har företräde framför ett lägre värde.

Med relativ närhet avses skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och andra alternativa skolor.

Relativa närheten beräknas på följande sätt:

 1. Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och kommunens skolenheter beräknas
 2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan. Den alternativa skolan är elevens närmaste skola. Om den närmaste skolan är den önskade skolan, är istället den alternativa skolan den näst närmaste skolan.
 3. Den relativa närheten till önskad skola är differensen mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
 4. Den relativa närheten jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skolenhet
 5. Sökande rangordnas utifrån högst relativa värde

Det kan finnas fall där elever har hög relativ närhet till flera av de skolenheter som vårdnadshavare har önskat. Eleven kanske utifrån det har rätt till en plats på flera skolenheter. Eleven placeras då i den skolenhet som vårdnadshavare har placerat högst bland sina önskemål.

Bild som visar relativ närhet

Exempel för relativ närhet:

På bilden ovan vill både elev 1 och elev 2 gå på Skola 1.

Den relativa närheten för elev 1 är 350 meter-300 meter= 50 meter.
Den relativa närheten för elev 2 är 700 meter -1100 meter = - 400 meter.
Det är elev 1 som får placering på Skola 1 i detta exempel (relativ närhet 50 m)

Absolut närhet

Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skola har då förtur.

Lottning

Som sista urvalskriterium används lottning. Lottning genomförs i de fall där det är flera elever som önskat placering på samma skola och som inte fått placering utifrån någon av de andra prioriteringsgrunderna. Lottning kan görexempelvis bli aktuellt när två elever bor i olika lägenheter i samma flerfamiljshus.

Ansökan ska lämnas via Barn- och utbildnings e-tjänst under aktuell skolvalsperiod. Du kommer att hitta länken på den här sidan samt i kommunens självserviceportal.

Båda vårdnadshavare ska godkänna

Observera att båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan för att den ska vara giltig. Det finns möjlighet för en vårdnadshavare att ge fullmakt till den andre för att hantera önskemålet om skola. Kontakta administratör på någon av skolorna för att få en fullmaktsblankett.

Logga in med e-legitimation

Du kan logga in med e-legitimation/BankID för att följa ditt ärende i e-tjänsten eller för att ändra dina uppgifter.

Skyddad identitet

Har du inte tillgång till e-legitimation ansöker du via blankett.

 

Din ansökan handläggs efter att valperioden har stängts. Under mars månad kommer vi att meddela beslutet om skolplacering via e-post.

Elever som behöver en skolplacering men där det saknas en giltig ansökan, kommer placeras utifrån skolplikt.

Grundskolekontoret fattar då självständigt beslut om skolplacering för barn i skolpliktig ålder folkbokförda i Uddevalla kommun. Det kan handla om omständigheter såsom att:

 • vårdnadshavarna inte är överens
 • eleven har två vårdnadshavare och endast en har godkänt skolansökan
 • vårdnadshavare har lämnat in en inkomplett ansökan
 • vårdnadshavare inte har gjort någon skolansökan och det inte är klarlagt att skolplikten fullgörs hos en annan huvudman

I de ovanstående fallen tilldelas eleven en skolplacering utifrån att eleven har en absolut rätt till utbildning och att en skolplacering är absolut nödvändig för att uppfylla detta. Eleven placeras utifrån Uddevalla kommuns bestämmelser om skolplacering och kommer i första hand att prövas mot en skola nära hemmet.

Vårdnadshavare som inte är nöjd med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. Beroende på vilken typ av beslut som fattats skiljer det sig åt hur överklagan ska ske.

 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
  Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 1 st , 10 kap. 30 § 1 st samt 11 kap. 29 § 1 st skollagen kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Genom laglighetsprövning prövas endast om beslutet varit lagligt – inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Överklagandeskriften skickas direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg.

 • Skolväsendets överklagandenämnd
  Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 2 st,10 kap. 30 § 2 st samt 11 kap. 29 § 2 st skollagen får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN) enligt 28 kap. 12 § skollagen. Beslutet överklagas skriftligt och det ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till:

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Stadshuset
  Varvsvägen 1
  451 81 Uddevalla

För elever som utifrån avstånd från folkbokföringsadress har rätt till skolskolskjuts ser vårdnadshavare vid inloggning i ansökan till Önska skola vilken skola som är skolskjutsskola.

Om man väljer skola utanför angiven skolskjutsskola kommer det att bli en prövning av rätten till skolskjuts, skolskjuts kan inte garanteras.

Vid önskemål om skola för elever som ska börja i förskoleklass kan planeringen av skolskjutsskola utifrån folkbokföringsadress vara ändrad jämfört med tidigare år.

Vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 gör ett aktivt val av skola och rätten till skolskjuts bedöms utifrån den skolan eleven valt att gå i, då skolskjutsområdet för årskurs 7-9 innefattar hela kommunen.

Om du har ett omsorgsbehov för ditt barn före och/eller efter skolans verksamhet är slut ansöker du om fritidshemsplats. Fritidshemsplats erbjuds till den som arbetar eller studerar eller till de barn som har särskilda skäl. Avgift tas ut enligt reglerna för maxtaxa.

Om ditt barn har behov av fritidsplats, ansök om fritidsplats under samma tid som du önskar skola och senast 30 april. Om du får en skolplacering på annan skola än den du söker fritids till så kontaktar en handläggare dig.

Läs mer om fritidshem här

Ansökan görs via Barn och utbildnings e-tjänst.

 

Mottagande i den anpassade grundskolan - tidigast från årskurs 1

Den elev som inte kan nå kunskapskraven för grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning kan ha rätt att mottas i anpassad grundskola. En utredning måste göras som visar på detta. Anpassad grundskola har två inriktningar, inriktningen ämnen med ungefär samma ämnen som i grundskolan och inriktningen ämnesområden varvid undervisningen delas in i fem övergripande områden. Undervisningen kan ske i de särskilda klasser som finns vid några kommunala skolor eller så kan eleven få sin undervisning som integrerad elev i till exempel hemskolan i de fall där detta bedöms som mest lämpligt för eleven.

Inför skolstart, åk 1 i den anpassade grundskolan, ska elevens rätt att tas emot utredas grundligt. Eleven kan även starta sin skolgång i vanlig grundskola och överflyttas till anpassad grundskoleklass senare om utredning visar att eleven har rätt till det.

För elever som ska börja i åk 1 och som kan antas vara aktuella för att gå i anpassad grundskola och som har behov av att gå i anpassad klass direkt från skolstart så måste utredning och beslut om detta vara klart under våren innan skolstarten.

 

Alla administratörer på grundskolorna kan hjälpa till med frågor om skolorna.

På ett särskilt supportnummer kan du under skolvalsperioden få svar på frågor om riktlinjer för årets skolplaceringar eller support för att lämna in din ansökan om annan skola. Om du accepterar förslaget om skolplacering som har skickats hem i januari behöver du inte göra något. 

Vi har vårt Kontaktcenter i Rådhuset på Kungsgatan 29. Dit är ni är välkomna om ni önskar personlig kontakt och hjälp när det gäller skolplacering. Ta med din legitimation så går det snabbare och blir enklare för oss att hjälpa dig!

Även Mötesplats Dalaberg kan hjälpa till. Den som inte har tillgång till en dator kan låna en dator på något av kommunens bibliotek.

Du som har skyddade personuppgifter kan inte göra en ansökan via webbsidan. Du måste använda en blankett.

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt

Ansökan om uppskjuten skolplikt.pdf Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor