Miljö och andra hänsyn i byggärende

Vid planering inför att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det bra att tidigt tänka över vad som kan påverkas av dina planer. De planerade arbetena kan kräva separat anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

Har du tänkt på detta?

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. På några platser är strandskyddet borttaget och på vissa platser är det utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen. Inom den strandskyddade zonen gäller speciella regler.

Läs mer om strandskydd

Naturvård

Vissa verksamheter kan ha påverkan på naturvärden, miljöbalkens hänsynsregler gäller vid bedömning av verksamheten. Det kan även finnas områden, arter eller biotoper med särskilda bestämmelser.

Läs mer om naturvård

Förorenade områden

Markföroreningar kan finnas på fastigheten. Vid misstanke om förorening ska miljötillsynsenheten underrättas. Vid påträffande av förorening kan mark eller byggnad behöva undersökas eller saneras innan bygglov kan ges.

Läs mer om förorenade områden

Vatten & avlopp

Fungerande vatten- och avloppslösningar är en förutsättning för bygglov. Ett nytt avlopp kräver särskilt tillstånd.

Läs mer om enskilt vatten

Läs mer om enkilt avlopp

Värmepump

En berg- eller jordvärmeanläggning kräver anmälan eller tillstånd. Inom detaljplan kan det också krävas bygglov i vissa fall.

Läs mer om värmepumpar

Fastighet

Om du bygger nytt hus behöver du kanske stycka av en tomt, eller göra en förändring i din fastighet.

Läs mer om lantmäteri och fastighetsbildning

Andra tillstånd, dispenser och anmälan

Ditt byggprojekt kan kräva dispens eller tillstånd från eller anmälan till en annan myndighet, eller från annat håll. Du som söker har ansvar att nödvändiga tillstånd och dispenser finns och att anmälan har gjorts.

Här kan du läsa mer om tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas i ditt byggärende.

Förslag på sidor