Bygglovsprocessen

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från att du planerar ditt bygge till att du fått ett slutbesked och kan börja använda din byggnad.

Bygglovsprocessen steg för steg

 • Förbered ansökan

  För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är tydliga och fackmannamässigt utförda. Om din ansökan inte är komplett kommer vi förelägga dig komplettera din ansökan.

  Din ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett

  Var noga med att ange organisationsnummer och faktureringsadress om det inte är samma adress som sökanden. Ange i blanketten vid vilken tidpunkt byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas.

  2. Ritningar

  Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggning, brunnar med mera när du planerar ditt bygge. Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats.

  Se våra exempelritningar:

  Exempelritningar nybygge

  Exempelritningar tillbyggnad

  3. Uppgifter om kontrollansvarig

  Läs mer på vår sida om kontrollplan och kontrollansvarig

  4. Teknisk beskrivning och förslag till kontrollplan

  Om ansökan gäller enklare åtgärder, ska den innehålla de handlingar som krävs för beslut om startbesked eftersom det för enklare åtgärder inte alltid krävs ett tekniskt samråd. Vid ärenden som kräver en kontrollansvarig och tekniskt samråd behöver dessa handlingar inte lämnas in i bygglovsansökan utan lämnas in i samband med tekniskt samråd.

  5. Övrigt underlag

  Övrigt underlag kan vara exempelvis perspektivritningar, redovisning av dagvatten, parkeringar, detaljritningar eller foto. Om sådant underlag behövs kommer du att bli kontaktad av din handläggare.

  Andra ansökningar/anmälningar

  Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden är det bra om du lämnar in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Hör av dig till Kontaktcenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för dina åtgärder.

  Andra ansökningar/anmälningar som kan behövas:

  • Strandskyddsdispens, om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du även ansöka om strandskyddsdispens.
  • Eget avlopp, ett nytt avlopp kräver tillstånd enligt miljöbalken. Om din byggnation medför en förändring i ett befintligt avlopp, som en ny plats eller en förändrad belastning på avloppet krävs en anmälan.
  • Värmepump, om du tänkt installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning krävs tillstånd eller anmälan.
  • Annan verksamhet, om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.
 • Skicka in ansökan

  Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går handläggningen snabbare. Välkommen med din ansökan!

  E-tjänst

  Om du vill ansöka om bygglov via e-tjänst kan du fylla i formuläret direkt på vår blankettsida:
  E-tjänster och blanketter

  Adress

  Om du inte har möjlighet att skicka din bygglovsansökan digitalt kan du skicka din ansökan på papper till:
  Uddevalla kommun,
  Samhällsbyggnad,
  451 81 Uddevalla

  Blanketter att skriva ut finns i kolumnen blanketter på vår blankettsida. Blanketterna går att fylla i innan utskrift. Skickar du in ritningar i storleken A1 ska ett exemplar vara i formatet A3.
  E-tjänster och blanketter

  E-post

  Vill du maila in din ansökan går det bra till vår e-postadress:
  samhallsbyggnad@uddevalla.se

  Stadshuset

  Du kan lämna ansökan och andra handlingar direkt i Stadshusets reception, Varvsvägen 1.

 • Handläggning

  Ansökan kommer in

  När din ansökan kommit in skickas en ärendebekräftelse till dig. Om ansökan inte är komplett skickas ett föreläggande till dig om att komplettera ansökan. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den saknar någon uppgift som krävs för prövningen, eller att ritningarna inte är utförliga nog.

  När din ansökan bedöms som komplett skickas ett mottagningsbevis till dig. Mottagningsbeviset innehåller information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas och vem som är din handläggare.

  Hur lång tid tar det?

  Handläggningstiden för bygglov är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningstiden för en anmälan är fyra veckor.

  På våren får vi in många ansökningar. Lämna gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

  Boverkets information om tidsfrister

  Hur mycket kostar det?

  Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av åtgärden du ansöker om och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

  Mer information om våra avgifter

  Prövning av din bygglovsansökan

  När ansökan är komplett kontrollerar din handläggare om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  Informera berörda

  I vissa fall ska grannar, och andra som berörs av din ansökan, informeras och ha möjlighet att lämna in synpunkter. Grannar har rätt att yttra sig, men inte möjlighet att avgöra ärendet. Din handläggare gör en bedömning om vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt och i vilken grad ditt bygge kan störa grannfastigheter. I bedömningen om risk för störningar tar man med sådant som skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt.

  Om det är många som berörs av ditt bygge kungörs (meddelas) ansökan via lokaltidningen.

  Boverkets information om att höra grannar och andra berörda

 • Beslut

  När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter och svar från grannar och andra kommit in kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om ansökan inte kan beviljas ska samhällsbyggnadsnämnden avslå din ansökan.

  Beslutet kan överklagas

  När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra berörda sakägare få reda på det. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

  Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där.

  Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

  När får jag börja bygga?

  Ett beviljat bygglov betyder att samhällsbyggnad godkänner det du vill göra, men du får inte starta förrän beslutet vunnit laga kraft och du fått ett startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

  Du får lov att börja dina planerade åtgärder när samtliga tre kriterier är uppfyllda:

  1. Ansökan har blivit beviljad
  2. Du har fått ett startbesked
  3. Ditt bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och fyra veckor har passerat efter kungörelsen.

  Du måste själv hålla koll på när de fyra veckorna efter kungörelsen har passerat. Gå in på Bolagsverket för att se kungörelser.

  Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

 • Tekniskt samråd

  Förbered handlingar

  Information om vilka handlingar som krävs till det tekniska samrådet hittar du på kallelsen till tekniskt samråd. Innan mötet ska du ta fram dessa handlingar. Ofta hjälper din kontrollansvarige till att ta fram det som behövs.

  Vanligen behövs:

  • Bevis om färdigställandeskydd
  • Energibehovsberäkning
  • Förslag till kontrollplan, som är anpassad för just ditt projekt.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar

  Ytterligare handlingar kan komma att krävas,exempelvis sakkunnigutlåtande. Isåfall anges dessa handlingar i kallelsen till tekniskt samråd som bifogas bygglovet.

  Tekniskt samråd

  När du fått beslutet om bygglov, kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd med mera.

  Tekniskt samråd hålls om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

  Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt. Läs mer om när du får starta under "Beslut" i bygglovsprocessen

  Startbesked utan tekniskt samråd

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

  Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

 • Startbesked

  När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

  Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt. Läs mer om när du får starta under "Beslut" i bygglovsprocessen.

 • Platsbesök

  Efter att ditt bygge varit igång en tid ska samhällsbyggnad komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett sådant besök för byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd.

  Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren. Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Din handläggare för protokoll vid besöket.

 • Slutsamråd

  När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta din handläggare för att boka in ett slutsamråd. Vid detta tillfälle går vi igenom och tittar om byggnaden är utförd och stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts,
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna,
  • Redovisa att lovet följts,
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisats diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

  I vissa fall behövs inget slutsamråd. Detta framgår i så fall av startbeskedet.

 • Slutbesked

  När du som byggherre visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, får du ett slutbesked från kommunen och kan börja använda ditt nybygge.

  Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

  Om någon del inte är färdigställd eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett interimistiskt slutbesked. Ett interimistiskt slutbesked ger rätt att börja använda byggnaden under en viss tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du ett slutgiltigt slutbesked.

  Om det du har byggt har för stora brister ska samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.

 • Sammanfattning

  • Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.
  • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
  • Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.
  • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst en månad innan du ska lämna in din ansökan.
  • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
  • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
  • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och fyra veckor passerat efter kungörelse.
  • Använd inte byggnaden förrän du fått ett slutbesked.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00