Bygglovsprocessen

Här beskriver vi hur det går till att söka bygglov, från att du förbereder din ansökan till att byggnaden får börja användas.

Först bör du ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger din tomt inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som är tillåtet. Ligger den utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande. På vår sida "behöver jag bygglov?" kan du se om ditt planerade projekt kräver bygglov eller en anmälan.

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. I ett förhandsbesked får du svar på om det är möjligt att bygga det du har tänkt.

Bygglovsprocessen steg för steg

För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att din ansökan är tydlig och fackmannamässigt utförd. Om din ansökan inte är komplett, alltså innehåller allt som behövs, kommer vi förelägga dig komplettera din ansökan.

Förbered allt din ansökan ska innehålla:

 1. Ansökningsblankett
  Ta fram alla uppgifter som ska fyllas i ansökningsblanketten.
  Ansökan om bygglov>>

 2. Ritningar
  Förbered ditt ritningsunderlag. Det går inte att flytta byggnadens placering efter du har fått ett beslut om bygglov.
  Läs mer om ritningar>>

 3. Uppgifter om kontrollansvarig
  Om det behövs i ditt ärende, kontakta en kontrollansvarig.
  Läs mer om kontrollansvarig>>

 4. Teknisk beskrivning och förslag till kontrollplan
  Om ansökan gäller enklare åtgärder, ska den innehålla de handlingar som krävs för beslut om startbesked eftersom det för enklare åtgärder inte alltid krävs ett tekniskt samråd (möte). Om din ansökan gäller mer omfattande åtgärder krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd. Då behöver dessa handlingar inte lämnas in i bygglovsansökan utan lämnas istället in i samband med tekniskt samråd.
  Läs mer om kontrollplan>>

 5. Övrigt underlag
  Övrigt underlag kan vara exempelvis perspektivritningar, redovisning av dagvatten, parkeringar, detaljritningar eller foto. Om sådant underlag behövs kommer du att bli kontaktad av din handläggare.

Andra ansökningar/anmälningar som kan krävas

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden är det bra om du lämnar in sådana ansökningar samtidigt med din bygglovsansökan.

Hör av dig till Kontaktcenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för dina åtgärder.
Läs mer om vilka ansökningar/anmälningar som kan krävas i ditt byggärende>>

Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går handläggningen snabbare. Välkommen med din ansökan!

Så här skickar du in din ansökan:

 • Blankett eller e-tjänst för ansökan. Ansök i första hand genom att fylla i vår e-tjänst. Vill du hellre ansöka med papper och penna finns det blanketter att skriva ut. Kontakta vårt kontakcenter om du vill ha hjälp att få en blankett.
  E-tjänster och blanketter>>

 • Adress. Om du inte har möjlighet att skicka din ansökan digitalt kan du skicka blanketten till: Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla.

 • E-post. Vill du maila in din ansökan går det bra till vår e-postadress: samhallsbyggnad@uddevalla.se

 • Stadshuset. Du kan lämna ansökan och andra handlingar direkt i Stadshusets reception, Varvsvägen 1.

När din ansökan kommit in skickas en ärendebekräftelse till dig. Om ansökan inte är komplett skickas ett föreläggande till dig om att komplettera ansökan. Att ansökan inte är komplett betyder att den saknar någon uppgift som krävs för vår handläggning, eller att ritningarna inte är utförliga nog.

När din ansökan bedöms som komplett skickas ett mottagningsbevis till dig. Mottagnings­beviset innehåller information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas och vem som är din handläggare.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid handläggningen tar beror på hur omständigheterna ser ut i just ditt ärende. En del ansökningar är mer komplexa än andra och det innebär att utredningen blir mer omfattande.

Handläggningstiden för bygglov är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningstiden för en anmälan är fyra veckor.

Vårt mål är att hjälpa dig så fort vi kan med en skyndsam handläggning. På våren får vi in många ansökningar. Lämna gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Boverkets information om tidsfrister

Hur mycket kostar det?

Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av åtgärden du ansöker om och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Information om våra avgifter

Handläggning av din bygglovsansökan

När ansökan är komplett kontrollerar din handläggare om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen. Därför ska dina grannar, och andra som berörs av din ansökan, informeras och ha möjlighet att lämna in synpunkter. Grannar har rätt att yttra sig, men inte möjlighet att avgöra ärendet. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Grannar ska höras vid ansökningar:

 • Som avviker från gällande plan- eller områdesbestämmelser.
 • Utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnation, större tillbyggnader av befintlig byggnad och lovpliktig ändrad användning av mark eller hus.

Din handläggare gör en bedömning om vad som är skäligt att ta hänsyn till med tanke på hur området är bebyggt i övrigt och i vilken grad ditt bygge kan störa grannfastigheter. I bedömningen om risk för störningar tar man med sådant som skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt.

Om det är många som berörs av ditt bygge kungörs (meddelas) ansökan via lokaltidningen.

Boverkets information om att höra grannar och andra berörda

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter och svar från grannar och andra kommit in kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om ansökan inte kan beviljas ska samhällsbyggnadsnämnden avslå din ansökan.

Beslutet kan överklagas

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra berörda sakägare få reda på det. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

När får jag börja bygga?

Ett beviljat bygglov betyder att samhällsbyggnad godkänner det du vill göra, men du får inte starta förrän beslutet vunnit laga kraft och du fått ett startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Du får lov att börja dina planerade åtgärder när samtliga tre kriterier är uppfyllda:

 1. Ansökan har blivit beviljad
 2. Du har fått ett startbesked
 3. Ditt bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och fyra veckor har passerat efter kungörelsen.

Du måste själv hålla koll på när de fyra veckorna efter kungörelsen har passerat. Gå in på Bolagsverket för att se kungörelser.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Förbered handlingar

Information om vilka handlingar som krävs till det tekniska samrådet hittar du på kallelsen till tekniskt samråd. Innan mötet ska du ta fram dessa handlingar. Ofta hjälper din kontrollansvarige till att ta fram det som behövs.

Vanligen behövs:

 • Bevis om färdigställandeskydd
 • Energibehovsberäkning
 • Förslag till kontrollplan, som är anpassad för just ditt projekt.
 • Konstruktionsritningar och installationsritningar

Ytterligare handlingar kan komma att krävas, exempelvis sakkunnigutlåtande. I så fall anges dessa handlingar i kallelsen till tekniskt samråd som bifogas bygglovet.

Tekniskt samråd

När du fått beslutet om bygglov, kallas du och din kontrollansvarige till ett möte som kallas tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd hålls om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
 • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

Läs om när du får starta under "Beslut".

Startbesked utan tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter. Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt. Läs mer om när du får starta under "Beslut".

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska samhällsbyggnad komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett sådant besök för byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd.

Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren. Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Din handläggare skriver protokoll vid besöket.

När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta din handläggare för att boka in ett slutsamråd. Vid detta tillfälle går vi igenom och tittar om byggnaden är utförd och stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked.

På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

 • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts
 • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna
 • Redovisa att lovet följts
 • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök

Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisats diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Detta framgår i så fall av startbeskedet.

När du som byggherre visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, får du ett slutbesked från kommunen och kan börja använda ditt nybygge.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Om någon del inte är färdigställd eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett slags tillfälligt slutbesked som kallas "interimistiskt slutbesked". Ett interimistiskt slutbesked ger rätt att börja använda byggnaden under en viss tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du ett slutgiltigt slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.

Viktiga punkter i bygglovsprocessen

 • Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.
 • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
 • Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.
 • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst en månad innan du ska lämna in din ansökan.
 • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
 • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
 • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och fyra veckor passerat efter kungörelse.
 • Använd inte byggnaden förrän du fått ett slutbesked.

Förslag på sidor