Bygglovsprocessen

Först bör du ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger din tomt inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som är tillåtet. Ligger den utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande.

Ett bygglov ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Förhandsbesked

Ska du bygga ett helt nytt hus på mark som inte är detaljplanerad eller avstyckad ska du söka ett förhandsbesked. Då får du svar på frågan om marken är lämplig att bebyggas.

Bygglovsansökan

En bygglovsansökan ska vara skriftlig, lämpligast på kommunens blankett. 
Till ansökan ska du bifoga:

  • Ritningar med beskrivningar om vad du vill göra. Vilken kvalité som ritningarna ska ha, kan du se på våra exempelritningar;
  • Anmälan om kontrollansvarig (gäller vissa projekt, exempelvis vid nybyggnation).

Eventuellt ska ett tekniskt samråd hållas innan bygget får påbörjas.

Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är rivning, väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller installation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation. Anmälanspliktiga arbeten kräver ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till samhällsbyggnadsnämnden.
Till en anmälan ska du bifoga:

  • Ritningar med beskrivningar om vad du vill göra;
  • Förslag till kontrollplan.

Samråd

Bygglovs- eller anmälanspliktiga arbeten kräver ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt. Även om samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det behövs kan du alltid begära ett sådant möte. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller att en kontrollansvarig utses.

Startbesked

I de flesta fall får inte ditt bygge påbörjas innan du fått ett startbesked. I startbeskedet fastställer samhällsbyggnadsnämnden kontrollplanen och det som kommit fram i det tekniska samrådet. Där framgår vem eller vilka som är sakkunniga, kontrollansvariga, eventuella villkor och tidpunkt för eventuell utstakning. Det kan bli dyrt att inte vänta in det eftersom du då kan drabbas av dyra byggsanktionsavgifer.

Slutbesked

När bygget är klart och alla krav är tillgodosedda utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked som innebär att du helt enkelt får börja använda det byggda. Det är viktigt att invänta slutbeskedet eftersom du annars kan drabbas av straffavgifter.

Hur lång tid tar det?

För att kunna planera ditt bygge är det bra att känna till hur lång handläggningstiden är för ett bygglovsärende.

Om din bygglovsansökan är fullständig och inte kräver några utredningar så lämnar vi ett beslut inom max tio veckor efter att ansökan kommit in. Vid anmälan är det fyra veckors handläggningstid. Vårt mål är att hjälpa dig så fort vi kan genom en skyndsam handläggning.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00