Avgifter, taxor i byggärende

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga alla anmälningar, ansökningar, samråd och besked enligt bygglovsprocessen.

Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek(bruttoarea) och hur komplicerat ärendet är. I planlagt område kan det också tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Beslut som följd av så kallad anmälan (till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts. De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2020

Ny- och tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad


Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked

Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m²

1 930

1 135

1 703

16 - 34 m²

1 930

1 135

2 043

35 - 50 m²

2 895

1 135

3 065

51 - 70 m²

3 860

1 135

5 449

71 - 99 m²

6 811

1 135

7 946

100 - 150 m²

9 536

1 135

11 125

151 - 199 m²

10 898

1 135

12 714

200 - 250 m²

13 622

1 135

15 893

251 - 299 m²

14 985

1 135

17 482

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 30 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma om tidningsannons krävs.


Anmälan


Förutsättningar

Startbesked

Eldstad

1 277

Tillbyggnad (max 15 kvm), "attefall"

2 554

Komplementbyggnad (max 25 kvm), "attefall"

3 406


FörhandsbeskedBesked

Underrättelse och expediering

Positivt

5 676

2 551 (utan tidningsannons)

Avslag

5 676

2 551 (utan tidningsannons)

Avgift för grannehörande kan tillkomma om tidningsannons krävs.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00