Avgifter, taxor i byggärende

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga alla anmälningar, ansökningar, samråd och besked enligt bygglovsprocessen.

Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek(bruttoarea) och hur komplicerat ärendet är. I planlagt område kan det också tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Beslut som följd av så kallad anmälan (till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts. De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2022

Ny- och tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad


Byggnadsarea + öppenarea

Bygglov

Startbesked

Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m²

3 130

1 739

16 - 34 m²

3 130

2 087

35 - 50 m²

4 115

3 130

51 - 70 m²

5 100

5 332

71 - 99 m²

8 114

8 114

100 - 150 m²

10 896

11 360

151 - 199 m²

12 288

12 983

200 - 250 m²

15 070

16 229

251 - 299 m²

16 461

17 852

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 30 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma om tidningsannons krävs.


Anmälan


Förutsättningar

Startbesked

Eldstad

1 304

Tillbyggnad (max 15 kvm), "attefall"

3 478

Komplementbyggnad (max 30 kvm), "bolundare" UTAN bostad

3 478

Komplementbyggnad (max 30 kvm), "bolundare" MED bostad

4 347


Förhandsbesked (per styck)Besked

Positivt

8 404

Avslag

8 404

Avgift för underrättelse/kungörelse kan tillkomma om tidningsannons krävs.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00