Avgifter, taxor i byggärende

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga anmälningar, ansökningar, samråd och besked. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek (bruttoarea) och hur komplicerat ärendet är.

I planlagt område kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Beslut som följd av så kallad anmälan (till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts. De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2023

Ny- och tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad


Bruttoarea + öppenarea

Bygglov

Startbesked

Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m²

3 402

1 890

16 - 34 m²

3 402

2 268

35 - 50 m²

4 473

3 402

51 - 70 m²

5 544

5 796

71 - 99 m²

8 820

8 820

100 - 150 m²

11 844

12 348

151 - 199 m²

13 356

14 112

200 - 250 m²

16 380

17 640

251 - 299 m²

17 892

19 404

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 30 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma om tidningsannons krävs.


Anmälan


Förutsättningar

Startbesked

Eldstad

1 418

Tillbyggnad av enbostadshus (max 15 kvm), "attefall"

3 780

Komplementbyggnad (max 30 kvm), "bolundare" UTAN bostad

3 780

Komplementbyggnad (max 30 kvm), "bolundare" MED bostad

4 725


Förhandsbesked (per styck)Besked

Positivt

9 309

Avslag

9 309

Avgift för underrättelse/kungörelse kan tillkomma om tidningsannons krävs.

Förslag på sidor