Bjällansås 1:4, BO 116

Höjning och komplettering av byggrätter

Planområdet är beläget på södra delen av Bokenäset cirka 3 mil väster om Uddevalla centrum.

Detaljplanens syfte är att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse i gällande plan som hindrar att fastigheten får delas.

Detaljplanen vann laga kraft den 7 maj 2019.

Förslag på sidor