Stale 1:10 BO 115

Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2011

Planområdet ligger cirka 2 kilometer söder om Bokenäs och cirka 2 mil väster om Uddevalla.

Inom den aktuella delen av fastigheten Stale 1:10 finns ingen bebyggelse men i direkt anslutning, väster om plan-området finns åtta befintliga bostadshus. Ägaren till fastigheten Stale 1:10 har inkommit med önskemål om att uppföra sju nya bostadshus för åretruntboende.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

BO115 beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

BO115 genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

BO115 plkarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progsamrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00