Munkeby IV, DR 106

Detaljplanen vann laga kraft 16 februari 2012

Området är beläget vid korsningen Södra Gruvvägen - Skogshyddevägen i Munkeby. Förslaget syftar till att möjligöra 5 nya fritidshustomter.

Alla hus ska anslutas till ett nytt avloppsreningsverk som placeras inom planområdet.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00