Munkeby IV, DR 106

Detaljplanen vann laga kraft 16 februari 2012

Området är beläget vid korsningen Södra Gruvvägen - Skogshyddevägen i Munkeby. Förslaget syftar till att möjligöra 5 nya fritidshustomter.

Alla hus ska anslutas till ett nytt avloppsreningsverk som placeras inom planområdet.

Förslag på sidor