Herrestad 1:41 och 1:45, HE 159

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2012

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna att skapa en nya byggrätter för bland annat en bilhall och vägrestaurang. De bostadsfastigheter som idag finns i området (tre fastigheter) försvinner som bostäder.

Planområdet ligger cirka 10 kilometer väster om Uddevalla centrum på södra sidan om väg 161 och Torps köpcentrum.

I detaljplanen redovisas ny tillfartsväg för verksamheterna, separerad från den befintliga gång- och cykelvägen som löper parallellt med väg 161.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE159_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE159_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE159_Illkarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE159_Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE159_Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00