Herrestad 1:41 och 1:45, HE 159

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2012

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna att skapa en nya byggrätter för bland annat en bilhall och vägrestaurang. De bostadsfastigheter som idag finns i området (tre fastigheter) försvinner som bostäder.

Planområdet ligger cirka 10 kilometer väster om Uddevalla centrum på södra sidan om väg 161 och Torps köpcentrum.

I detaljplanen redovisas ny tillfartsväg för verksamheterna, separerad från den befintliga gång- och cykelvägen som löper parallellt med väg 161.

Förslag på sidor